Geoportaal gewestelijke ruimtelijke plannen en verordeningen

Deze webtoepassing maakt het mogelijk de ruimtelijke verordenende plannen en verordeningen opgemaakt door het Vlaams Gewest te raadplegen in detail. Ruimtelijke verordenende plannen geven aan welke stedenbouwkundige voorschriften van kracht zijn op bepaalde gebieden. Ze geven uitvoering aan een ruimtelijk structuurplan of beleidsplan. Dit betekent dat ze weergeven wat de overheid in dat gebied van plan is te doen op het vlak van ruimtelijke ordening, zoals bijvoorbeeld de aanleg van een nieuwe wijk, een bedrijvenzone, een nieuwe weg of een natuurgebied.  Ze hebben een verordenende waarde voor alle overheidsbeslissingen en leggen voor de in het plan opgenomen gebieden onder meer vast:

  • welke activiteiten er (niet) mogen plaatsvinden (de ‘bestemming’),
  • waar al dan niet mag worden gebouwd en aan welke stedenbouwkundige voorschriften huizen en constructies in een bepaalde zone moet voldoen
  • hoe een bepaald gebied ingericht en beheerd moet worden

Enkel de definitief goedgekeurde plannen en verordeningen zijn raadpleegbaar.  Het gaat concreet om de gewestplannen (vastgesteld in de periode 1976-2002), de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (vastgesteld in de periode 2003 tot nu), en de gewestelijke verordeningen. De viewer toont ook contouren met informatie over schorsings- en vernietigingsarresten door de Raad van State.

In een latere fase kunnen ook ruimtelijke verordenende plannen en verordeningen opgemaakt door provincie- en gemeentebesturen via deze applicatie toegankelijk gemaakt worden.

Aan de gegevens in de getoonde plannen kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie in de kaarten heeft louter informatieve waarde en geen juridisch bindende kracht. Om uitsluitsel te krijgen over de juridische planningscontext van een bepaald perceel of gebied moet u contact op te nemen met de stedenbouwkundige dienst van het betreffende gemeentebestuur.

Voor uitleg over het gebruik van deze nieuwe toepassing kan U terecht bij de knoppen ‘help’ en ‘snel van start’ rechtsboven in de toepassing.

Fotoalbum

Verwante applicaties

Geopunt - Gewestplan

Deze kaarttoepassing laat toe om het gewestplan te bevragen.

Geopunt - INSPIRE

Toon INSPIRE-datasets op kaart