Focusgebieden nitraat mestdecreet, 01/01/2018 Dataset

Alternatieve titel: FOCUSNIT

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: versie 01/01/2018

Samenvatting:

Sinds 1 januari 2015 is een nieuw Mestdecreet van kracht in Vlaanderen, het ‘Decreet houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen’. Europa zette Vlaanderen aan tot een meer doorgedreven aanpak van de bescherming van het oppervlakte- en grondwater. Het Mestdecreet, ook wel MAP V genoemd, heeft tot doel de waterverontreiniging door nitraten en fosfaten uit agrarische bronnen te verminderen en verdere verontreiniging te voorkomen. De afdeling Mestbank van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) voert dit decreet uit.Jaarlijks worden er via ministerieel besluit, op basis van de gegevens aangaande de waterkwaliteit, focusgebieden aangeduid. Het betreft gebieden waar de nitraatconcentratie van 50 mg nitraat per liter in het oppervlaktewater wordt overschreden of waar de evolutie van de nitraatconcentratie in het grondwater onvoldoende vooruitgang toont.De focusgebieden wijzigen:- Wanneer er tijdens twee opeenvolgende jaren geen enkele overschrijding wordt gemeten in de meetpunten oppervlaktewater én wanneer de evolutie van de metingen in grondwater voldoende daalt, kunnen ze het statuut focusgebied verliezen.- Wanneer er tijdens één winterjaar een overschrijding in de meetpunten oppervlaktewater gemeten wordt of als de grondwatermetingen onvoldoende dalen, kunnen nieuwe gebieden toegevoegd worden.De aanduiding van focusgebieden is van belang om te bepalen of een bedrijf focusbedrijf is. Een bedrijf waarvan 50% van de oppervlakte in een focusgebied ligt, wordt namelijk aangeduid als een focusbedrijf. Voor deze bedrijven gelden lagere nitraatresidudrempelwaarden, een verstrengde uitrijregeling en een verplichting om vanggewassen in te zaaien.

Behoort tot serie: Focusgebieden nitraat mestdecreet Datasetserie

Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden, geografie, Herbruikbaar, Kosteloos, Vlaamse Open data, Toegevoegd GDI-Vl, Metadata GDI-Vl-conform, Metadata INSPIRE-conform, Lijst M&R INSPIRE, focusgebied, grondwater, mestdecreet, mestactieplan, nitraat, nitraatconcentratie, nitraatresidu, nitraatresidudrempelwaarde, nitraatresidustaal, oppervlaktewater, overschrijding, waterkwaliteit

  • ISO-categorie: Landbouw en Veeteelt

  • Toepassingsschaal: 1 : 5 000
  • Bestandsformaat: GML 2.1.2, Shapefile
  • Referentiesysteem: Geo.Catalog.ReferenceSystem.EPSG-EPSG-31370

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-01-2018
  • Einddatum: 31-12-2018