Erosiegevoeligheidskaart van de Vlaamse gemeenten Dataset

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: 2006

Samenvatting:

De erosiegevoeligheidskaart van de Vlaamse gemeenten geeft voor elke gemeente in Vlaanderen de gemiddelde gevoeligheid voor erosie weer (status 2006). De laag is een afgeleide van de potentiële bodemerosiekaart per perceel (2006). Deze laatste kaart werd opgesteld door middel van computermodellering door de Onderzoeksgroep Fysische en Regionale Geografie, Departement Aard- en Omgevingswetenschappen, K.U.Leuven.

Gebieden met natuurrisico's, erosie, bodemerosie, Vlaams Gewest, Toegevoegd GDI-Vl, Herbruikbaar, Vlaamse Open data, Kosteloos, Lijst M&R INSPIRE, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, DOV, Vlaanderen

  • ISO-categorie: Geowetenschappelijke data

  • Toepassingsschaal: 1 : 150 000
  • Bestandsformaat: Shapefile ESRI White Paper—July 1998, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)