Grondwatermeetnetten Dataset

Alternatieve titel: Grondwatermeetnetten beschikbaar op DOV

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

In de Databank Ondergrond Vlaanderen zijn verschillende grondwatermeetnetten opgenomen. Deze meetnetten staan in functie van uitgebreide monitoringprogramma’s met de bedoeling een goed beeld te krijgen van de beschikbare grondwaterkwantiteit en grondwaterkwaliteit van de watervoerende lagen in Vlaanderen.

Geologie, grondwater, meetnet(werk), Vlaams Gewest, Toegevoegd GDI-Vl, Herbruikbaar, Vlaamse Open data, Kosteloos, Lijst M&R INSPIRE, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, Ondergrond, DOV, Vlaanderen, monitoring, meetnetten, Kaderrichtlijn Water, Decreet Integraal waterbeleid

  • ISO-categorie: Geowetenschappelijke data

  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)

  • Einddatum: 01-01-2999