Gewestplan, vector Dataset

Alternatieve titel: GWP, vector

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Laatste correctie op 14/12/2018

Samenvatting:

“Gewestplan, vector" is een dataset in digitaal vectorformaat van de bodembestemmingen in Vlaanderen volgens de gewestplannen. De bodembestemmingen verwijzen naar de algemene en aanvullende (bijzondere) stedenbouwkundige voorschriften zoals ze voor al de Vlaamse gewestplannen werden vastgelegd. De Gewestplannen werden opgesteld in uitvoering van Wet op Ruimtelijke Ordening en de Stedenbouw van 1962 en worden op zich sinds 2002 niet meer gewijzigd (uitzondering hierop is de opname van informatie over het opheffen van reservatiestroken en aan te leggen lijninfrastructuur - Besluit Vlaamse Regering van 14/12/2018). Zij blijven echter een belangrijk instrument voor het ruimtelijk beleid, omdat zij op de meeste plekken in Vlaanderen het enige geldende ruimtelijk verordenende plan zijn. Aan de andere kant zijn op vele plekken mogelijks nog andere ruimtelijke verordenende plannen van toepassing, opgesteld door het Vlaamse Gewest, de provinciebesturen of de gemeentebesturen. Het gewestplan geeft dus vaak niet de volledige juridische plancontext weer op een plek. Aan de kaarten op basis van deze dataset kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie in de kaarten heeft louter informatieve waarde en geen juridisch bindende kracht. Om uitsluitsel te krijgen over de juridische planningscontext van een bepaald perceel of gebied dient u contact op te nemen met de stedenbouwkundige dienst van het betreffende gemeentebestuur. De digitale gewestplannen werden gecreëerd op basis van de originele gewestplan(wijziging)en die werden opgemaakt op kaartschaal 1/10.000. Bijgevolg is deze digitale versie enkel geschikt voor gebruik op middenschalig niveau, meer bepaald met maximale gebruiksschaal 1/10.000. Het gecombineerd raadplegen van dit bestand met grootschalige percelenkaarten is cartografisch niet correct en biedt geen uitsluitsel over de juridisch verordenende planningscontext van een perceel. Dit digitaal bestand is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, met de oorspronkelijke, juridisch geldende gewestplannen als basis. Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of onjuist is. De getoonde informatie kan dus niet beschouwd worden als een ‘voor eensluidend verklaarde kopie’ van de originele gewestplan(wijzigingen). Deze dataset is opgemaakt door vectorisatie van de kaarten van de 25 gewestplannen vastgesteld in de periode 1976 - 1980. Deze kaarten zijn opgemaakt op kaartschaal 1:10.000. Alle aanpassingen die het gevolg zijn van de later goedgekeurde gewestplanwijzigingen zijn geïntegreerd in de dataset. In het geval er Arresten van de Raad van State werden uitgesproken die geleid hebben tot vernietiging van bepaalde delen van de gewestplannen dan werd, in het merendeel van de gevallen, het gewestplan in de toestand van vóór de vernietiging hersteld. Een overzicht van de reeds herstelde vernietigingsarresten vindt U in de metadata van deze dataset onder de rubriek Kwaliteit, Bewerkingen, Processtappen. LET OP ! Voor een 30-tal arresten moet het gewestplan nog digitaal hersteld worden. Op die plekken is het getoonde digitale gewestplan dus niet meer van toepassing.

Landgebruik, gewestplan, ruimtelijke ordening, planning, wetgeving inzake de ruimtelijke planning, PLANNING, GEWESTPLANNEN, GEWESTPLAN, RUIMTELIJKE PLANNING, BODEMBESTEMMING, LIJNINFRASTRUCTUUR, RESERVATIESTROOK, HOOFDCODE, LIJNINFRASTRUCTUURCODE, GEWESTPLAN (TOESTAND 14/12/2018), GEWESTPLANSBESTEMMING, GEWESTPLANWIJZIGING, Omgeving - Afdeling Vlaams Planbureau voor Omgeving, Kosteloos, Toegevoegd GDI-Vl, Herbruikbaar, Metadata GDI-Vl-conform, Metadata INSPIRE-conform, Lijst M&R INSPIRE

  • ISO-categorie: Planning Kadaster

  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 05-08-1976