Eindverslagen archeologisch onderzoek Dataset

Alternatieve titel: Eindverslagen archeologisch onderzoek

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

Na afronding van het veldwerk onderzoekt de erkende archeoloog de onderzoeksdocumenten die hij op het terrein opstelde, de vondsten en stalen die hij inzamelde, en zo meer, om het verhaal van de site te kunnen reconstrueren. De resultaten van het ganse onderzoek bundelt hij dan in een eindverslag dat hij binnen de twee jaar na het einde van de opgraving aan het agentschap bezorgt. Alle eindverslagen kan je raadplegen via https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/rapporten/eindverslagen.

Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden, archeologie, inventaris, inventarisatie, ministerieel besluit, Herbruikbaar, Kosteloos, Metadata GDI-Vl-conform, Metadata INSPIRE-conform, Vlaamse Open data, Toegevoegd GDI-Vl, archeologie, opgraving, vergunning, regelgeving, archeoloog, bescherming, inventaris, erfgoed, OpenbareMetadata

  • ISO-categorie: Maatschappij

  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-02-2018
  • Einddatum: 31-01-2063