Bodemprofielen inclusief horizonten kartering Belgische bodemkaart Dataset

Dataset gewijzigd op:

Samenvatting:

De dataset 'Bodemprofielen kartering Belgische bodemkaart' bevat de relevantste informatie van alle bodemprofielen (met inbegrip van bodemhorizonten) uit de Aardewerk-Vlaanderen-2010 databank. Voor een volledige weergave van alle attribuutinformatie van de bodemprofielen wordt verwezen naar de volledige Aardewerk-Vlaanderen-2010 databank. Aardewerk-Vlaanderen-2010 is een databank met de beschrijving en analyseresultaten van 7.020 bodemprofielen en 42.529 geassocieerde bodemhorizonten, aangevuld met 9.281 oppervlaktemonsters, allen gesitueerd op het grondgebied Vlaanderen en Brussel. Deze gegevens (143 variabelen) werden verzameld tijdens de systematische bodemprofielstudie, die tussen 1949 en 1971 werd uitgevoerd in België, onder auspiciën van het Instituut tot aanmoediging van het Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid en Landbouw. Het Centrum voor Grondonderzoek van de Rijksuniversiteit Gent met afdelingen aan de Katholieke Universiteit Leuven en de Facultés des Sciences Agronomiques de Gembloux stond in voor de realisatie van deze studie.

Behoort tot serie: Aardewerk-Vlaanderen-2010 Datasetserie

Bodem, bodem, Vlaams Gewest, Lijst M&R INSPIRE, Metadata GDI-Vl-conform, Vlaamse Open data, AARDEWERK: BODEMPROFIELGEGEVENS VOOR VLAANDEREN, BEWORTELINGSDIEPTE, BODEMHORIZONTEN, BODEMKAARTEN, BODEMLAGEN, BODEMOPPERVLAK, BODEMPROFIELEN, BODEMPROFIELGEGEVENS, BODEMPROFIELSTUDIE, BODEMSERIE, DIEPTEN, DRAINAGE, FYSICO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN, GRANULOMETRISCHE GEGEVENS, GRONDONDERZOEK, HISTORISCH BODEMGEBRUIK EN VEGETATIE, HORIZONTINFORMATIE, KOOLSTOFGEHALTE, MINERALOGISCHE SAMENSTELLING, OPPERVLAKTEMONSTERS, PROFIELLOCATIES, RELIEF BESCHRIJVING, ROESTVERSCHIJNSELEN, SORPTIECAPACITEIT, STENEN, VERZADIGINGSGRAAD, VOCHTGEHALTE, WATERHUISHOUDING, ZUURTEGRAAD

  • ISO-categorie: Geowetenschappelijke data

  • Toepassingsschaal: 1 : 20 000
  • Bestandsformaat: Shapefile ESRI White Paper—July 1998, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-01-1947
  • Einddatum: 31-12-1971