Strategische geluidsbelastingkaart - 2011 - belangrijke en aanvullende wegen - Lnight - contouren Dataset

Dataset gecreëerd op:
Versie dataset: Januari 2013

Samenvatting:

Strategische geluidsbelastingkaart voor wegverkeer met meer dan 3 miljoen voertuigpassages per jaar volgens RL 2002/49/EG, samen met impact van aanvullende wegen. Het referentiejaar van deze data is 2011. Op de geluidskaart wordt aangegeven aan hoeveel geluid de omgeving wordt blootgesteld. De geluidsbelasting wordt daarbij uitgedrukt in de parameter Lnight. Het Lnight-niveau is het gemiddelde van de geluidsniveaus tijdens de nacht (23-07u) en is één van de geluidindicatoren die representatief zijn voor mogelijke, nachtelijke slaapverstoring. Deze geluidsbelastingkaarten worden geactualiseerd om de 5 jaar.

Menselijke gezondheid en veiligheid, geluidshinder, geluidshinder, Lijst M&R INSPIRE, Metadata GDI-Vl-conform, Metadata INSPIRE-conform, Toegevoegd GDI-Vl, Vlaamse Open data, WEGVERKEER, GELUIDSKAART, GELUIDSHINDER, HINDER, GELUID, OpenbareMetadata

  • ISO-categorie: Natuur en milieu

  • Toepassingsschaal: 1 : 20 000
  • Bestandsformaat: Shapefile ESRI White Paper—July 1998
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)