WFS Gebieden met recht van voorkoop Webservice

Webservice gewijzigd op:

Samenvatting:

Directe downloadservice voor de gebieden met recht van voorkoop

infoFeatureAccessService, gebied met recht van voorkoop, rvv, groene gewestplanbestemming, natuurbehoud, natuurreservaat, uitbreidingszone, uitbreidingszones van natuurreservaten, ven, voorkoopgebied, voorkooprecht, Vlaams ecologisch netwerk, ivon, natuurbeleid, natuurgebied, natuurverwevingsgebied, natuurwaarde, ruimtelijk uitvoeringsplan, ruimtelijke planning, rup, uitbreidingsperimeter, rvv-afbakening, decreet integraal waterbeleid, oever, oeverzone, overstroming, overstromingsgebied, Dienst voor de Scheepvaart, scheepvaart, Waterwegen en Zeekanaal, vogelrichtlijn, habitatrichtlijn, speciale beschermingszone, Natura 2000, havendecreet, zeehaven, gemeentelijk havenbedrijf, havenbestuur, gebied met recht van voorkoop, kadastrale sectie, landeigendom, ruilverkavelingswet, ruilverkavelingsgebied, natuurinrichting, natuurinrichringsproject, bijzonder gebied voor huisvesting, bouwgebied, Vlaamse wooncode, woningbouwgebied, woonvernieuwingsgebied, inrichtingsnota, landinrichtingsplan, landinrichting, complex project, voorkeursbesluit, projectbesluit, OGC:WFS, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform