Bronnen

Bronvermelding: vermeld altijd de volgende bron als je screenshots neemt van Geopunt: 
Bron: www.geopunt.be (<datum van het nemen van de screenshot>). 
Als je een dataset gebruikt in een eigen applicatie en ergens publiceert, vermeld dan de bron zoals aangegeven in de licentie van de dataset of service. De licentie kan je opvragen bij de eigenaar of verdeler van de dataset of service. De eigenaar vind je door hieronder op de naam van de dataset te klikken.

Legendes

Achtergrondlagen

Per kaarttoepassing kan je een aantal kaarten kiezen om als achtergrond te gebruiken. Hieronder vind je de volledige lijst van mogelijke achtergrondkaarten. Per kaarttoepassing zijn kaarten beschikbaar die relevant zijn voor de toepassing.

Thema's

In de verschillende Geopunt-kaarttoepassingen kan je een keuze te maken uit een lijst van relevante thema's (geografische lagen en interessante plaatsen). Het gekozen thema kan je als laag of als punten bovenop de achtergrondkaart tonen. 

Om te weten welke kaarten ter beschikking gesteld worden in welke kaarttoepassing, gebruik je de Excel-file Lijst van kaarten in Geopunt-kaarttoepassingen. Deze Excel-file wordt regelmatig geüpdatet met nieuwe kaarten.

Basiskaart, luchtfoto en adres

Basiskaarten

Luchtfoto's

Adressen

Bouwen en wonen

Bedrijven

Gebouwen

Geluidsbelasting

Overstromingsrisico

Recht van voorkoop afbakeningen

Rioleringen

Ruimtelijke ordening

Vlaamse wooncode

Cultuur, sport en toerisme

Cultuur en erfgoed

Sportaccomodaties

Toerisme

Vrij toegankelijke zones en speelzones in bossen en natuurdomeinen

Energie

Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen

Warmtekaart 2019

Grenzen

Percelen

Polders en Wateringen 

Watersystemen 

Zorgzones

Gewest - Grens

Provincies - Grenzen

Arrondissementen 2003 - Grenzen

Arrondissementen 2019 - Grenzen

Gemeenten 2003 - Grenzen

Gemeenten 2019 - Grenzen

Gemeenten 2003 - Namen

Gemeenten 2019 - Namen

Gemeenten 2003

Gemeenten 2019

Gemeenten 2003 - Grenzen - Bron Geometrie

Gemeenten 2019 - Grenzen - Bron Geometrie

Statistische Sectoren van België, recentste toestandHistorische kaarten

Bos

Fricx kaarten (1712) (1)

Masse kaarten (1729-1730)

Villaret kaarten (1745-1748)

Ferraris kaarten (1771-1778) (1)

Atlas der Buurtwegen (1841)

Vandermaelen kaarten (1846-1854) (1)

Popp kaarten (1842-1879)

Topografische kaarten Ministerie van Openbare Werken en Wederopbouw (1950-1970)

Hoogte

3D GRB

Landbouw, visserij en economie

Bedrijven

Landbouw

Mobiliteit

Transport over land

Transport over water

Natuur en milieu

Bodem

Bodemgebruik en bodembedekking

Bos

Geluidsbelasting

Geologie

GPBV-installaties industrie

GPBV-installaties veeteelt

Jacht

Landinrichting

Landschap

Milieu

Natuur

Riolering

Water

Vrij toegankelijke zones en speelzones in bossen en natuurdomeinen

Onderwijs

Basisonderwijs

Secundair onderwijs

Hoger onderwijs

Volwassenenonderwijs

Deeltijds kunstonderwijs

Overheidsgebouwen en -gronden

Gemeente

Percelen (eigendom Vlaamse overheid)

Welzijn, gezondheid en gezin

Jongerenwelzijn

Kind en gezin

Maatschappij

Milieu en gezondheid

Zorg en gezondheid

INSPIRE (Geopunt-kaart pro)

BIJLAGE 1

4. Administratieve eenheden

5. Adressen

6. Kadastrale percelen

7. Vervoersnetwerken

8. Hydrografie

9. Beschermde gebieden

BIJLAGE 2

1. Hoogte

2. Bodemgebruik

3. Orthobeeldvorming

4. Geologie

BIJLAGE 3

2. Gebouwen

3. Bodem

4. Landgebruik

5. Menselijke gezondheid en veiligheid

6. Nutsdiensten en overheidsdiensten

7. Milieubewakingsvoorzieningen

8. Faciliteiten voor productie en industrie

11. Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden

12. Gebieden met natuurrisico's

18. Habitats en biotopen


Zorgatlas

Zorgstatistieken

Sterfteatlas

Zorgaanbod

Zorggebruik

Zorgvoorzieningen

Ouderenvoorzieningen

Psychiatrische ziekenhuis

   Psychiatrische ziekenhuisdiensten

   Alle campussen

Screening borstkanker

Thuiszorg

Ziekenhuis (Algemeen - universitair - revalidatie)

   Ziekenhuisdiensten

      Acute zorg

      Hospitalisatie

      Hooggespecialiseerde zorg

      Medisch-technische zorg

      Oncologische zorg

      Revalidatie


Zorgzones

Zorgregio's   

Beschut wonen regio's

Huisartsenzones

Ziekenhuisregio's

Recht van voorkoop - themabestand

Geoloket RVV - themabestand

RVV - afbakeningen

Verklaring

(1) De ontsluiting van deze historische kaart kwam tot stand door een samenwerking tussen het voormalige AGIV ( nu Informatie Vlaanderen) en de KBR.

(2) Algemene website: www.here.com

Terms en supplier notices: http://here.com/terms

HERE is de nieuwe naam van het bedrijf dat 's werelds beste routeerbare en navigeerbare kaarten creëert. U kende ons voorheen als NAVTEQ Maps. Nu introduceren we HERE, de nieuwe naam voor de kaart die sinds jaar en dag wordt vertrouwd door marktleiders die de meest nauwkeurige en volledig kaarten voor hun oplossingen eisen.

Ons commitment blijft onveranderd: we maken de beste, meest nauwkeurige en betrouwbare kaarten in de wereld. Met meer dan 6.000 mensen in meer dan 56 landen, hebben we het grootste en best getrainde mapmaking team van de wereld en een kaarthistorie die bijna drie decennia omspant.

Status geografische webdiensten GDI-Vlaanderen

3D GRB
Administratieve eenheden
Adressen
AWV WFS
Basislijn, Maritieme grenzen en Territoriale zone Belgisch Continentaal Plat
Beschermde gebieden - Belgische Continentaal Plat Noordzee
Bodemgebruik
DOV Inspire View Service
Gebiedsbeheer/gebieden waar beperkingen gelden/gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden
Gebiedsbeheer/gebieden waar beperkingen gelden/gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden
Geografische namen - Vlaamse banken
Havenkaart
Hydrografie - Fysieke wateren (INSPIRE geharmoniseerd)
Hydrografie - Netwerk (INSPIRE geharmoniseerd)
Hydrografie (INSPIRE geharmoniseerd)
INSPIRE - WMS - vervoersnetwerken - De Vlaamse Waterweg - RIS-index Vlaanderen (River Information Service)
INSPIRE Downloaddienst Databank Ondergrond Vlaanderen
INSPIRE Map View Service MOW Afdeling Kust
INSPIRE Raadpleegdienst (WMTS) Databank Ondergrond Vlaanderen
INSPIRE Raadpleegdienst Databank Ondergrond Vlaanderen
Landgebruik
Mercator Publieke View Service
Nutsdiensten en overheidsdiensten
Orthofotomozaïek, grootschalig, winteropnamen
Orthofotomozaïek, kleinschalig, zomeropnamen
Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen
Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, meest recent, Vlaanderen
Orthofotomozaïek, middenschalig, zomeropnamen
Raadpleegdienst voor historische cartografie
Raadpleegdienst voor luchtvaart
stadincijfers.antwerpen
Wegenregister
WFS Adressen
WFS Adressen (INSPIRE geharmoniseerd)
WFS Agglomeraties Richtlijn Stedelijk afvalwater
WFS Bebossing op de Ferrariskaarten
WFS Bebossing op de topografische kaarten
WFS Bebossing op de Vandermaelenkaarten
WFS Bedrijventerreinen
WFS Beheergebieden
WFS Beschermde gebieden ifv winning drinkwater uit oppervlakte- en grondwater Kaderrichtlijn water
WFS Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart
WFS Bosleeftijd
WFS BosReferentielaag
WFS Brownfieldconvenanten
WFS EU Register van industriële sites
WFS Gebieden met recht van voorkoop
WFS Gebiedstypes nitraat mestdecreet
WFS Gebouwen (INSPIRE geharmoniseerd)
WFS Gebouwenregister
WFS GRB
WFS GRB - Administratieve percelen fiscaal
WFS Grenzen Polders
WFS Grenzen Wateringen
WFS Haltes De Lijn
WFS INSPIRE geharmoniseerd - Databank Ondergrond Vlaanderen
WFS Jachtterreinen
WFS kwetsbare gebieden Nitraatrichtlijn
WFS Kwetsbare gebieden Richtlijn Stedelijk afvalwater
WFS Landbouwgebruikspercelen
WFS Landbouwstreken België
WFS Landgebruik (INSPIRE geharmoniseerd)
WFS Landinrichting
WFS Lozingspunten Richtlijn Stedelijk afvalwater
WFS Meetnet Afvalwater
WFS Meetnet Riooloverstorten
WFS Meetplaatsen Oppervlaktewaterkwaliteit
WFS Meetpunten in oppervlakte- en grondwaterlichamen Kaderrichtlijn water
WFS Mercator
WFS Milieubewakingsvoorzieningen (INSPIRE geharmoniseerd)
WFS Natuurinrichtingsprojecten
WFS oppervlakte meetpunten Nitraatrichtlijn
WFS Oppervlaktewaterlichamen (centerlines) Kaderrichtlijn water
WFS Oppervlaktewaterlichamen (lijnen) Kaderrichtlijn water
WFS Oppervlaktewaterlichamen (polygonen) Kaderrichtlijn water
WFS Overstromingsgebieden en oeverzones
WFS Potentieel natuurlijke vegetatie
WFS Recent overstroomde gebieden
WFS Reiswegen De Lijn
WFS Rioleringsdatabank
WFS Rioolwaterzuiveringsinstallatie Richtlijn Stedelijk afvalwater
WFS Ruilverkaveling van landeigendommen in der minne
WFS Ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van wet
WFS Ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van wet bij uitvoering van grote infrastructuurwerken
WFS Statistische Sectoren
WFS Steunzones
WFS Stroomgebiedsdistricten Kaderrichtlijn water
WFS Sub-unit Kaderrichtlijn water
WFS Traditionele landschappen
WFS Van nature overstroombare gebieden
WFS VKBO
WFS Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterlopen
WFS Vlaamse Hydrografische Atlas - Zones
WFS Vlaamse Leveringsgebieden Drinkwater drinkwaterrichtlijn
WFS Voorlopig referentiebestand gemeentegrenzen
WFS Voorlopig referentiebestand gemeentegrenzen 2003
WFS Voorlopig referentiebestand gemeentegrenzen 2019
WFS Waterkwaliteitsdoelstellingen Wateroppervlakken
WFS Watersystemen
WFS Wegen (INSPIRE geharmoniseerd)
WFS Werkingsgebieden van wildbeheereenheden
WFS Woningbouw- en woonvernieuwingsgebieden
WFS Zwemwaterlocaties Vlaanderen
WMS Adressen (INSPIRE geharmoniseerd)
WMS Agentschap Innovatie en Ondernemen (VLAIO)
WMS Agentschap voor Landbouw en Visserij
WMS Agentschap voor Natuur en Bos
WMS Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG)
WMS Bodemgebruik en Bodembedekking
WMS Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen
WMS Gebouwen (INSPIRE geharmoniseerd)
WMS Gebouwen in eigendom Vlaamse overheid
WMS Gebouwenregister
WMS Gebouwenregister "Development"
WMS GIPOD Publieke Informatie
WMS GRB
WMS GRB - Administratieve percelen fiscaal
WMS GRB-basiskaart
WMS GRB-basiskaart grijs
WMS GRB-selectie
WMS Hoogte (INSPIRE geharmoniseerd)
WMS Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
WMS Jachtplannen
WMS Landgebruik (INSPIRE geharmoniseerd)
WMS Milieubewakingsvoorzieningen (INSPIRE geharmoniseerd)
WMS omgevingsgeluid
WMS Orthobeeldvorming (INSPIRE geharmoniseerd)
WMS Orthofoto werkbestanden
WMS Percelen in eigendom Vlaamse overheid
WMS RVV Afbakeningen
WMS Statistische Sectoren
WMS Universiteit Gent
WMS Vervoersmaatschappij De Lijn
WMS VKBO
WMS Vlaamse Landmaatschappij
WMS Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
WMS Vlaamse Milieumaatschappij
WMS Vlaamse Milieumaatschappij - Watertoets
WMS Wegen
WMS Wegen (INSPIRE geharmoniseerd)
WMTS Informatie Vlaanderen
WMTS Mercator