Nieuwigheden

Juli 2019

Nieuwe lagen in verschillende Geopunt-kaarttoepassingen

3 nieuwe lagen van de bodembedekkingskaart 2015:

 • Bodembedekkingskaart (BBK), 1m resolutie, opname 2015 
 • Bodemafdekkingskaart (BAK), 5m resolutie, opname 2015 
 • Waterondoorlaatbaarheidskaart (WOK), 5m resolutie, opname 2015 

Deze kaarten kunnen gevonden worden onder Kaarten en plaatsen > Natuur en milieu > Bodemgebruik en bodembedekking

Meer informatie over de bodembedekkingskaarten 2015 kan u nalezen in het betreffende nieuwsbericht van 18/07/2019 op de Geopunt website onder Actualiteit.

2 nieuwe lagen in plaats van “Gebieden met recht van voorkoop, ruilverkaveling”: 

 • Gebieden met recht van voorkoop, ruilverkaveling uit kracht van wet 
 • Gebieden met recht van voorkoop, ruilverkaveling grote infrastructuurwerken 

De laag “Gebieden met recht van voorkoop, ruilverkaveling”, die deze 2 combineerde, is verwijderd uit de Geopunt-kaarttoepassingen. 

Deze kaarten kunnen gevonden worden onder Kaarten en plaatsen > Bouwen en wonen > Recht van voorkoop afbakeningen

Meer informatie over de wijzigingen rond “Gebieden met recht van voorkoop, ruilverkaveling” kan u nalezen in het betreffende nieuwsbericht van 15/07/2019 op de Geopunt website onder Actualiteit. 


Juni 2019

Nieuwe lagen in verschillende Geopunt-kaarttoepassingen

6 nieuwe lagen van het Agentschap Onroerend Erfgoed:

 • Wetenschappelijke inventaris bouwkundig erfgoed - elementen 
 • Wetenschappelijke inventaris bouwkundig erfgoed - gehelen 
 • Wetenschappelijke inventaris landschappelijk erfgoed - elementen 
 • Wetenschappelijke inventaris landschappelijk erfgoed - gehelen 
 • Wetenschappelijke inventaris archeologisch erfgoed - gehelen 
 • Erfgoedobjecten  

Deze kaarten kunnen gevonden worden onder Kaarten en plaatsen > Cultuur,sport en toerisme > Cultuur en erfgoed

Hierdoor zijn volgende lagen verwijderd:

 • Wetenschappelijke inventaris 
 • Landschapsatlasrelicten 
 • Wetenschappelijke inventaris van historische tuinen en parken 
 • Wetenschappelijke inventaris houtige beplantingen met erfgoedwaarde 
 • Wetenschappelijke inventaris van het bouwkundig erfgoed: relicten 
 • Wetenschappelijke inventaris van het bouwkundig erfgoed: gehelen 
 • Wetenschappelijke inventaris archeologisch erfgoed 
 • Inventaris historische orgels 

Meer informatie over de wijzigingen aan de lagen van Agentschap Onroerend Erfgoed is te lezen onder "Actualiteit".

Mei 2019

Nieuwe lagen in verschillende Geopunt-kaarttoepassingen

 • Landbouwgebruikspercelen 2018 (Geopunt-kaart en Vergelijk kaarten)
 • Luchtfoto Vlaanderen, zomer 2018 (kleur, infrarood en zwart-wit) (Geopunt-kaart en Vergelijk kaarten)

2 innovatieve datasets:

 • Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, Skyview factor 0,25m
 • Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, multidirectionale hillshade 0,25m

Deze datasets zijn online vrij te raadplegen via:

5 nieuwe lagen van Agentschap Wegen en Verkeer Vlaanderen werden toegevoegd in verschillende Geopunt-kaarttoepassingen:

 • Toplagen van de genummerde wegen (Geopunt-kaart en Vergelijk kaarten)
 • Vluchtdeuren en sassen
 • Afgeleide snelheidsregimes
 • Verkeersborden (opstellingen en aanzichten)
 • Verkeersborden (borden)

Deze kaarten kunnen gevonden worden onder Kaarten en plaatsen > Mobiliteit > Transport over land > Aanhorigheden van genummerde wegen en Verkeersborden 

In de kaarttoepassing INSPIRE werden 3 lagen vervangen:

 • Gebouwen
 • Adressen
 • Vervoersnetwerken

Maart 2019

Lagen van Agentschap Wegen en verkeer werden aangepast in verschillende Geopunt-kaarttoepassingen

 • Afschermende constructies (Geopunt-kaart en Vergelijk kaarten)
 • Bebouwde kommen (Geopunt-kaart en Vergelijk kaarten)
 • Beheersegmenten (Geopunt-kaart en Vergelijk kaarten)
 • Bomen (Geopunt-kaart en Vergelijk kaarten)
 • Fietspaden(Geopunt-kaart en Vergelijk kaarten)
 • Fietssuggestiestrook (Geopunt-kaart en Vergelijk kaarten)
 • Geluidswerende constructies (Geopunt-kaart en Vergelijk kaarten)
 • Langsgrachten voor de afwatering (Geopunt-kaart en Vergelijk kaarten)
 • Middenbermen (Geopunt-kaart en Vergelijk kaarten)
 • Referentiepunten (Geopunt-kaart en Vergelijk kaarten)
 • Snelheidsregimes (Geopunt-kaart en Vergelijk kaarten)
 • Straatkolken (Geopunt-kaart en Vergelijk kaarten)

Deze kaarten kunnen gevonden worden onder Kaarten en plaatsen > Mobiliteit > Transport over land > Aanhorigheden van genummerde wegen.


Januari 2019

toevoeging nieuwe lagen

Nieuwe lagen in de Geopunt-, INSPIRE- en Vergelijk kaarten-kaarttoepassing:

 • Andere erosiegerelateerde gronden (2019)
 • Potentiële bodemerosiekaart per perceel (2019)

November 2018

Toevoeging nieuwe kaart

 • Luchtfoto Vlaanderen, winter 2018 - kleur (Geopunt-kaarttoepassing, Reis door de tijd-kaarttoepassing en Vergelijk kaarten-kaarttoepassing)

September 2018

Nieuwe lagen toegevoegd in de verschillende Geopunt-kaarttoepassingen

 • Arrondissementen 2019 – Grenzen (Geopunt-kaart en Vergelijk kaarten)
 • Gemeenten 2019 – Grenzen (Geopunt-kaart en Vergelijk kaarten)
 • Gemeenten 2019 – Namen (Geopunt-kaart en Vergelijk kaarten)
 • Gemeenten 2019 (Geopunt-kaart en Vergelijk kaarten)
 • Gemeenten 2019 – Grenzen – Bron Geometrie (Geopunt-kaart en Vergelijk kaarten)
 • Werken vandaag (contour) (Geopunt-kaart en Vergelijk kaarten)
 • Werken vandaag (icoon) (Geopunt-kaart en Vergelijk kaarten)
 • Omleidingen bij de werken vandaag (Geopunt-kaart en Vergelijk kaarten)
 • Manifestaties vandaag (icoon) (Geopunt-kaart en Vergelijk kaarten)
 • Manifestaties vandaag (contour) (Geopunt-kaart en Vergelijk kaarten)
 • Omleidingen bij de manifestaties vandaag (Geopunt-kaart en Vergelijk kaarten)

Augustus 2018

Nieuwe lagen toegevoegd in de verschillende Geopunt-kaarttoepassingen

 • Beheergebieden akkervogelsoorten (Geopunt-kaart en Vergelijk kaarten)
 • Beheergebieden beheerovereenkomst waterkwaliteit (Geopunt-kaart en Vergelijk kaarten)
 • Beheergebieden Natura 2000-soorten (Geopunt-kaart en Vergelijk kaarten)
 • Beheergebieden ontwikkelingsbeheer soortenrijk grasland (Geopunt-kaart en Vergelijk kaarten)
 • Beheergebieden weidevogelsoorten (Geopunt-kaart en Vergelijk kaarten)
 • Geluidsbelasting wegverkeer Lden 2016 (Bouwen, Geopunt-kaart, INSPIRE en Vergelijk kaarten)
 • Geluidsbelasting wegverkeer Lnight 2016 (Bouwen, Geopunt-kaart, INSPIRE en Vergelijk kaarten)
 • Geluidsbelasting spoorverkeer Lden 2016 (Bouwen, Geopunt-kaart, INSPIRE en Vergelijk kaarten)
 • Geluidsbelasting spoorverkeer Lnight 2016 (Bouwen, Geopunt-kaart, INSPIRE en Vergelijk kaarten)
 • Geluidsbelasting luchtverkeer Lden 2016 (Bouwen, Geopunt-kaart, INSPIRE en Vergelijk kaarten)
 • Geluidsbelasting luchtverkeer Lnight 2016 (Bouwen, Geopunt-kaart, INSPIRE en Vergelijk kaarten)

Gebruik maken van parameters bij Geopunt-kaarttoepassingen

Het is vanaf heden mogelijk om meerdere adressen en percelen in de opbouw van je URL met bepaalde parameters mee te geven. Meer informatie vindt u op de Handleidingen-pagina.

Juni 2018

Nieuwe lagen toegevoegd in INSPIRE-kaarttoepassing

 • Bebossing op de Ferrariskaarten (1771-1778) (BIJLAGE 2 > 2. Bodemgebruik)
 • Bebossing op de Vandermaelenkaarten (1846-1854) (BIJLAGE 2 > 2. Bodemgebruik)
 • Bebossing op de topografische kaarten (1910-1940) (BIJLAGE 2 > 2. Bodemgebruik)
 • Landbouwstreken België (BIJLAGE 2 > 2. Bodemgebruik)
 • Potentieel natuurlijke vegetatie (BIJLAGE 2 > 2. Bodemgebruik)
 • Fysische systeemeenheden (BIJLAGE 3 > 3. Bodem)
 • Polders (BIJLAGE 3. > 11. Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden)
 • Traditionele landschappen ( BIJLAGE 3. > 11. Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden)
 • Wateringen (BIJLAGE 3. > 11. Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden)
 • Bosleeftijd (BIJLAGE 3. > 18. Habitats en biotopen)

April 2018

Nieuwe lagen toegevoegd in INSPIRE-kaarttoepassing

 • Bodemafdekkingskaart (BAK), 5 m resolutie, opname 2012 (BIJLAGE 2 > 2. Bodemgebruik)
 • Waterondoorlaatbaarheidskaart (WOK), 5 m resolutie, opname 2012 (BIJLAGE 2 > 2. Bodemgebruik)
 • Luchtfoto Vlaanderen, zomer 1979-1990 - kleur (BIJLAGE 2 > 3. Orthobeeldvorming)
 • Businesscenters (BIJLAGE 3 > 2. Gebouwen)
 • Meetnet afvalwater (BIJLAGE 3 > 7. Milieubewakingsvoorzieningen)
 • Meetplaatsen oppervlaktewaterkwaliteit (BIJLAGE 3 > 7. Milieubewakingsvoorzieningen)


En ook...

 • De laag ‘Landbouwgebruikspercelen ALV, 2017’ werd toegevoegd (Geopunt- en Vergelijk kaarten-kaarttoepassing).
 • De laag ‘Meetpunten limnigrafie' werd vervangen door de lagen 'Meetpunten debiet oppervlaktewater' en 'Meetpunten waterstand oppervlaktewater' (Geopunt- en Vergelijk kaarten-kaarttoepassing).

Maart 2018

Nieuwe functionaliteit - Importeer tekeningen van GML

Onder de 'Tekenen'-tool is er een nieuwe functionaliteit toegevoegd:

   - importeer tekeningen van GML

Je kan jouw eerder geëxporteerde data terug inladen via de knop .

Opgelet:

- Tekst wordt na de import gevisualiseerd als een punt en niet meer als tekstnotatie. Je kan onder 'Mijn selecties' de aangeduide punten terugvinden.

- Het resultaat van de import wordt beïnvloedt door de actieve rendering van dat moment.

Voorbeeld 1: je exporteert verschillende lijnen die je in het groen op de kaart had aangebracht. Op het moment van de import staat de rendering van de lijnen op rood. Na de import zullen die verschillende lijnen in het rood op de kaart staan.

Voorbeeld 2: je voegt verschillende symbolen toe op de kaart, je exporteert en nadien importeer je het bestand terwijl de functie 'Symbols' geactiveerd is. Staat in deze functie op dat moment het symbool 'Coffee' actief, dan krijg je op de kaart de aangeduide punten te zien met het symbool 'Coffee'. Onder 'Mijn selecties' vind je dan de punten terug met de benaming van de eerder gebruikte symbolen.

En ook...

Nieuwe lagen van Toerisme Vlaanderen en van het Agentschap Onroerend Erfgoed in de Geopunt-, Vergelijk kaarten- en Vrije tijd-kaarttoepassingen:

 • Fietsnetwerk
 • Ruiternetwerk
 • Wandelnetwerk
 • Aanduidingsobjecten
 • Eindverslagen archeologisch onderzoek
 • Vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed

Februari 2018

Gewestplankaart-toepassing terug online

Na feedback van verschillende gebruikers en in samenwerking met Departement Omgeving is de Gewestplan-kaarttoepassing terug online. Binnen de kaarttoepassing kunnen de gebruikers snel de Gewestplan-lagen raadplegen en een eerste identificatie uitvoeren.

En ook

 • Focusgebieden nitraat mestdecreet, 01/01/2018 toegevoegd (Geopunt- en Vergelijk kaarten-kaarttoepassing)
 • Voetgangerszone (Wegenregister) toegevoegd (Geopunt- en Vergelijk kaarten-kaarttoepassing)
 • Gebouwenregister-lagen werden toegevoegd aan de Ondernemen-kaarttoepassing
 • Risicozones voor overstromingen: Nieuwe en bevestigde risicozones en Risicozones voor overstromingen: Geen risicozones meer toegevoegd (Zie ook het nieuwsbericht Wijziging in de distributie van de data van de Risicozones overstromingen) (Bouwen-, Geopunt-, INSPIRE- en Vergelijk kaarten-kaarttoepassing)
 • Basiskaart - GRB: lokaal referentiepunt en Basiskaart - GRB: NGI referentiepunt verwijderd (Zie ook het nieuwsbericht Wijziging aan de GRB-raadpleegdienst) (Geopunt-, INSPIRE- en Vergelijk kaarten-kaarttoepassing)

Januari 2018

VKBO-data zoekbaar via de Ondernemen-kaarttoepassing

Binnen de functionaliteit ‘Zoek specifiek’ in de Ondernemen-kaarttoepassing is het vanaf nu mogelijk om te zoeken op Ondernemingen en Vestigingseenheden van de Verrijkte Kruispuntbank van Ondernemingen (VKBO). Dit zoeken kan aan de hand van het ruimtelijk zoeken of aan de hand van een zelf samengestelde zoekopdracht.

En ook...

Nieuwe lagen in de Geopunt-, INSPIRE- en Vergelijk kaarten-kaarttoepassing:

 • Andere erosiegerelateerde gronden (2018)
 • Potentiële bodemerosiekaart per perceel (2018)
 • Uitgevoerde gemeentelijke erosiebestrijdingswerken
 • Gebieden Duinendecreet

De ingevulde parameters in de 'Informatie over perceelnummer'-functionaliteit blijven behouden bij het openen van een bijkomende, nieuwe zoekopdracht.

December 2017

Datasets van de Vlaamse Landmaatschappij

In Geopunt-kaart en in Vergelijk kaarten werden de aangeboden kaartlagen van de Vlaamse Landmaatschappij wat gewijzigd en uitgebreid:

Bouwen en wonen > Recht van voorkoop afbakeningen:
RVV landinrichtingsplan en inrichtingsnota

Landbouw, visserij en economie > Landbouw:

Ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van wet

Ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van wet bij grote infrastructuurwerken

Ruilverkaveling van landeigendommen in der minne

Natuur en milieu > Landinrichting:

Landinrichting in onderzoek

Vastgesteld landinrichtingsproject

Landinrichtingsplan

Natuurinrichting

Ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van wet

Ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van wet bij grote infrastructuurwerken

Ruilverkaveling van landeigendommen in der minne            

Gebouwenregister

Het Gebouwenregister, zijnde één register met de informatie over alle gebouwen op het Vlaamse grondgebied, wordt vanaf nu ontsloten via de Geopunt-kaarttoepassingen (Bouwen, Geopunt-kaart en Vergelijk kaarten). Onderstaande kaartlagen zijn terug te vinden onder Bouwen en wonen > Gebouwen:

Gebouwenregister: gebouw (gepland)

Gebouwenregister: gebouw (niet gerealiseerd)

Gebouwenregister: gebouw (in aanbouw)

Gebouwenregister: gebouw (gerealiseerd)

Gebouwenregister: gebouw (gehistoreerd)

Gebouwenregister: gebouweenheid (gepland)

Gebouwenregister: gebouweenheid (niet gerealiseerd)

Gebouwenregister: gebouweenheid (gerealiseerd)

Gebouwenregister: gebouweenheid (gehistoreerd)

Gewestplan en Gewestelijke RUP contouren

Vanaf nu worden de kaartlagen van het Gewestplan en de Gewestelijke RUP contouren niet meer gehaald uit de webdiensten van Informatie Vlaanderen, wel uit de webdiensten van Vlaamse overheid - Departement Omgeving - Afdeling Vlaams Planbureau voor Omgeving.

POI's van Toerisme Vlaanderen

Het aanbod van POI’s van Toerisme Vlaanderen is aangepast en uitgebreid. Volgende vakantielogies worden nu ontsloten via de Geopunt-kaarttoepassingen (Geopunt-kaart, Vergelijk kaarten en Vrije tijd) onder Cultuur, sport en toerisme > Toerisme:

B&B’s

Camperterreinen

Campings

Hostels

Hotels

Jeugdverblijven

Kamergebonden logies

Terreingebonden logies

Toeristische kantoren

Vakantieparken

Vakantiewoningen

VKBO-data op kaart

Informatie Vlaanderen onderhoudt een kopie van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), de authentieke bron waar alle basisgegevens van ondernemingen en vestigingseenheden verzameld zijn. Deze kopie wordt verrijkt met extra gegevens uit andere relevante bronnen wat een verrijkte databank oplevert, genaamd de VKBO in beheer van Informatie Vlaanderen. Één van deze verrijkingen is de vertaling van het adres uit KBO naar adres(sen) en adrespositie(s) volgens de CRAB-standaard (Centraal Referentieadressenbestand) voor zover de kwaliteit van het adres in KBO een vertaling toelaat. Deze dataset laat toe om een beeld te krijgen van de ondernemingen en vestigingseenheden op kaart (beperkt tot een subset van de publiek beschikbare gegevens). De VKBO-data worden in de Geopunt-kaarttoepassingen (Geopunt-kaart, Ondernemen en Vergelijk kaarten) ontsloten onder Bouwen en wonen > Bedrijven en onder Landbouw, visserij & economie > Bedrijven.

November 2017

Toevoeging nieuwe kaarten

 • Luchtfoto Vlaanderen, winter 2017 - kleur (Geopunt-kaarttoepassing, Reis door de tijd-kaarttoepassing en Vergelijk kaarten-kaarttoepassing)
 • Sterfteatlas darmkanker mannen (2003-2012) en Sterfteatlas darmkanker vrouwen (2003-2012) (Zorgatlas-kaarttoepassing)
 • Type 'weg niet gekend' (Wegennet) (Geopunt-kaarttoepassing en Vergelijk kaarten-kaarttoepassing)

En ook

 • De verschillende zorgvoorzieningen werden ook aan de Geopunt-kaarttoepassing en Vergelijk kaarten-kaarttoepassing toegevoegd.
 • De Gewestplan-kaarttoepassing verwijst nu door naar het nieuwe 'Geoportaal gewestelijke ruimtelijke plannen en verordeningen' van het departement Omgeving (https://geoplannen.ruimteinfo.be). Bij vragen over dit portaal kan je terecht bij Departement Omgeving (vpo.omgeving@vlaanderen.be). De lagen 'Gewestplan' en 'Ruimtelijke uitvoeringsplannen, contouren' zijn weliswaar nog steeds raadpleegbaar in onze kaarttoepassingen:
  • Bouwen-kaarttoepassing;
  • Geopunt-kaarttoepassing;
  • INSPIRE-kaarttoepassing;
  • Ondernemen-kaarttoepassing;
  • Vergelijk kaarten-kaarttoepassing.

Oktober 2017

Nieuwe kaarttoepassing 'Ondernemen'

Alle gegevens rond bedrijventerreinen en ondernemingen zijn vanaf nu te vinden in een afzonderlijke kaarttoepassing ‘Ondernemen’. De toepassing bevat geografische data van verschillende Vlaamse overheidsdiensten rond ondernemen:

 • Bedrijventerreinen (van planning tot beheer)
 • Percelen (van ontwikkeling tot ingebruikname)
 • Businesscenters en incubatoren
 • Brownfieldconvenanten
 • Seveso-inrichtingen

Later dit jaar worden ook alle ondernemingen (rechtspersonen) vanuit de VKBO hieraan toegevoegd.

Het Agentschap Ondernemen & Innoveren en Informatie Vlaanderen sloegen de handen in elkaar om voor verschillende data zoekfuncties op te zetten. Op die manier kan je zelf opzoeken waar er nog beschikbare bedrijventerreinen tussen 2 500 en 5 000 m² te vinden zijn, welke planningsinitiatieven rond bedrijventerreinen er op til zijn in bepaalde zones, wanneer de uitgifte van een bedrijventerrein wordt verwacht, enzovoort.

Nieuwe functionaliteit: zoek specifiek in de Ondernemen-kaarttoepassing

Aan de Ondernemen-kaarttoepassing werd een specifieke zoekfunctie toegevoegd. Deze functie kan geactiveerd worden door op de bijkomende zoekknop rechts naast de zoekbalk te klikken:

Het klikken op deze knop opent een menu dat bestaat uit drie soorten zoekfunctionaliteiten:

1. Vooraf gedefinieerde zoekopdrachten

Deze zoekopdrachten zijn op voorhand door de Geopunt-beheerders ingesteld en kunnen door de Geopunt-gebruikers uitgevoerd worden door op een specifieke zoekopdracht te klikken:

2. Zelf zoekopdrachten samenstellen

Aan de hand van deze functionaliteit kunnen de Geopunt-gebruikers zelf de zoekopdracht samenstellen en zelf kiezen op basis van welke attributen en waarden er zal gezocht worden voor een bepaalde datalaag:

Zelf een zoekopdracht samenstellen gebeurt in een specifiek venster:

In dit venster kan een gebruiker de datalaag en de te gebruiken attributen en waarden zelf kiezen.

3. Ruimtelijk zoeken

Via ruimtelijk zoeken kan je op de kaart binnen een bepaalde zone en voor een bepaalde datalaag objecten, in deze bijvoorbeeld Bedrijventerreinen in planning, zoeken:Na het uitvoeren van één van deze drie soorten zoekopdrachten wordt er een extra resultatenscherm geopend:De resultaten worden eveneens ook op de kaart aangeduid en zijn ook bevraagbaar:Daarnaast kan de lijst van resultaten ook geëxporteerd worden om verder te gebruiken.

Meer informatie kan je terug vinden in de specifieke handleiding van de Ondernemen-kaarttoepassing.

En ook

De nieuwe versie van volgende kaartlagen worden nu ontsloten via de verschillende Geopunt-kaarttoepassingen:

 • Tertiair geologische kaart (1/50.000)
 • Grondwaterlichamen (horizonten)

September 2017

Toevoegingen en wijzigingen van diverse lagen aan verschillende kaarttoepassingen

Geopunt-kaarttoepassing en Vergelijk kaarten-kaarttoepassing:

 • Welzijn, gezondheid en gezin > Zorg en gezondheid
  • Ouderenvoorziening > Woonzorgcentrum met/zonder RVT-bedden
  • Thuiszorg
   • Dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds
   • Regionaal dienstencentrum
   • Vereniging van gebruikers en mantelzorgers

 

Wonen en leven-kaarttoepassing:

 • Dichtstbijzijnde gezondheidszorg
  • Dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds
  • Regionaal dienstencentrum
  • Vereniging van gebruikers en mantelzorgers
  • Woonzorgcentrum met/zonder RVT-bedden

 

Zorgatlas:

 • Zorgvoorzieningen
  • Ouderenvoorziening > Woonzorgcentrum met/zonder RVT-bedden
  • Psychiatrisch ziekenhuis
   • Alle campussen
   • Psychiatrische ziekenhuisdiensten
    • Dienst neuro-psychiatrie voor kinderen
    • Dienst neuro-psychiatrie: behandeling en observatie voor volwassenen
    • Dienst neuro-psychiatrie: behandeling voor volwassenen
    • Intensieve behandeling van gedragsstoornis en/of agressieve patiënten
    • Dienst neuro-psychiatrie: behandeling van geriatrie
    • Psychogeriatrie
  • Thuiszorg
   • Dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds
   • Regionaal dienstencentrum
   • Vereniging van gebruikers en mantelzorgers
  • Ziekenhuis (Algemeen – universitair – revalidatie)
   • Alle campussen
   • Ziekenhuisdiensten
    • Acute zorg
     • Dienst intensieve neonatale zorg
     • Intensieve zorg
     • MUG
     • Spoed
     • Hospitalisatie
      • Dagziekenhuis
      • Dienst besmettelijke ziekten
      • Dienst geriatrie
      • Dienst heelkunde en geneeskunde
      • Dienst kindergeneeskunde
      • Dienst materniteit
      • Dienst neuro-psychiatrie voor kinderen
      • Dienst neuro-psychiatrie voor volwassenen
      • Hooggespecialiseerde zorg
       • Brandwondencentrum
       • Menselijke erfelijkheid
       • Transplantatiecentrum
       • Medisch-technische zorg
        • Cardiale invasieve zorg
        • CT-scanner
        • Diagnose en behandeling van onvruchtbaarheid
        • MRT
        • Niercentrum
        • PET-scanner
        • Oncologische zorg
         • Behandeling en opvolging van kankerpatiënten
         • Borstkliniek
         • Revalidatie
          • Dienst cardiologie
          • Dienst chronische aandoeningen
          • Dienst locomotorische aandoeningen
          • Dienst neurologische aandoeningen
          • Dienst palliatieve zorgen
          • Dienst psychogeriatrische aandoeningen
          • Expertisecentrum voor comapatiënten

Augustus 2017

Toevoeging Watertoets - Overstromingsgevoelige gebieden 2017

Bouwen-kaarttoepassing:

 • Water in de buurt
  • Watertoets - Overstromingsgevoelige gebieden 2017

Geopunt-kaarttoepassing en Vergelijk kaarten-kaarttoepassing:

 • Bouwen en wonen > Overstromingsrisico
  • Watertoets - Overstromingsgevoelige gebieden 2017
 • Natuur en milieu > Water
  • Watertoets - Overstromingsgevoelige gebieden 2017

INSPIRE-kaarttoepassing:

 • BIJLAGE 3 > 12. Gebieden met natuurrisico's
  • Watertoets - Overstromingsgevoelige gebieden 2017

Juli 2017

Toevoegingen en wijzigingen van diverse lagen aan verschillende kaarttoepassingen

Geopunt-kaarttoepassing en Vergelijk kaarten-kaarttoepassing:

 • Natuur en milieu > Bodem   
  • Bodemkaart: Bodemtypes
 • Natuur en milieu > Jacht
  • Jachtterreinen
  • Werkingsgebieden van Wildbeheereenheden            

INSPIRE-kaarttoepassing:

 • BIJLAGE 3    
  • 3. Bodem
   • Bodemkaart: bodemtypes

Juni 2017

Toevoegingen en wijzigingen van diverse lagen aan verschillende kaarttoepassingen

Geopunt-kaarttoepassing en Vergelijk kaarten-kaarttoepassing:

 • Bouwen en Wonen > Ruimtelijke ordening
  • Luchtvaartadvieskaart Vlaanderen
 • Cultuur, sport en toerisme > Cultuur en erfgoed
  • Bekrachtigde archeologienota's en nota's
  • Erfgoedlandschappen
  • Unesco werelderfgoed - buffers
  • Unesco werelderfgoed - kernen
  • Wetenschappelijke inventaris archeologisch erfgoed
  • Wetenschappelijke inventaris van het bouwkundig erfgoed: relicten
  • Wetenschappelijke inventaris van historische tuinen en parken
  • Wetenschappelijke inventaris houtige beplantingen met erfgoedwaarde
  • Wetenschappelijke inventaris landschapsatlasrelicten
 • Grenzen > Zorgzones
  • Beschut wonen regio's
  • Huisartsenzones
  • Ziekenhuisregio's
 • Mobiliteit > Transport over land > Wegen
  • Wegennet

Bouwen-kaarttoepassing:

 • Luchtvaartadvieskaart Vlaanderen

Vrije tijd-kaarttoepassing:

 • Dichtstbijzijnde culturele locatie of erfgoed
  • Unesco werelderfgoed - buffers
  • Unesco werelderfgoed - kernen
 INSPIRE-kaarttoepassing:
 • BIJLAGE 1
  • 9. Beschermde gebieden   
   • Unesco werelderfgoed - buffers
   • Unesco werelderfgoed - kernen
  Zorgatlas-kaarttoepassing:
 • Zorgzones
  • Beschut wonen regio's
  • Huisartsenzones
  • Ziekenhuisregio's

En ook

De verschillende handleidingen werden bijgewerkt.

Mei 2017

Toevoegingen en wijzigingen van diverse lagen aan verschillende kaarttoepassingen

Geopunt-kaarttoepassing en Vergelijk kaarten-kaarttoepassing:

 • Basiskaart, luchtfoto en adres > Adressen
  • Adrespunten - CRAB
 • Basiskaart, luchtfoto en adres > Luchtfoto's
  • Opnamedatum meest recente luchtfoto in achtergrondkaart (winteropnamen)
 • Historische kaarten
  • Masse kaarten (1729-1730)
  • Villaret kaarten (1745-1748)
 • Hoogte
  • Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen I, digitaal terreinmodel 5m
  • Hillshade DHMVlaanderen I
 • Mobiliteit > Transport over land > Wegen
  • Wegennet
 • Natuur en milieu > Bodemgebruik en bodembedekking
  • Bodemafdekkingskaart (BAK), 5m resolutie, opname 2012
  • Waterondoorlaatbaarheidskaart (WOK), 5m resolutie, opname 2012
 • Natuur en milieu > Water
  • Watertoets - Overstromingsgevoelige gebieden 2014
  • Watertoets - Overstromingsgevoelige gebieden 2011
  • Watertoets - Overstromingsgevoelige gebieden 2006
 • Welzijn, gezondheid en gezin > Zorg en gezondheid > Ouderenvoorziening
  • Centrum voor herstelverblijf
  • Centrum voor kortverblijf
  • Dagverzorgingscentrum
  • Groep van assistentiewoningen
  • Woonzorgcentrum
 • Welzijn, gezondheid en gezin > Zorg en gezondheid > Thuiszorg
  • Dienst voor gastopvang
  • Dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg
  • Dienst voor logistieke hulp
  • Dienst voor oppashulp
  • Dienst voor thuisverpleging
  • Lokaal dienstencentrum
 • Welzijn, gezondheid en gezin > Zorg en gezondheid > Screening borstkanker
  • Mammografische eenheid
  • Regionaal screeningscentrum borstkanker
 • Welzijn, gezondheid en gezin > Zorg en gezondheid
  • Algemeen ziekenhuis
  • Beschut wonen
  • Centrum voor geestelijke gezondheidszorg
  • Dienst voor maatschappelijk werk van het ziekenfonds
  • Psychiatrisch verzorgingstehuis
  • Psychiatrisch ziekenhuis

Waterlopen-kaarttoepassing:

 • Hoogte
  • Hillshade DHMVlaanderen I

Hinder in kaart:

 • Manifestaties (contour)
 • Omleidingen van manifestaties
 • Omleidingen bij werken

Wonen en leven-kaarttoepassing:

 • Dichtstbijzijnde gezondheidszorg
  • Algemeen ziekenhuis
  • Beschut wonen
  • Centrum voor geestelijke gezondheidszorg
  • Centrum voor herstelverblijf
  • Centrum voor kortverblijf
  • Dagverzorgingscentrum
  • Dienst voor gastopvang
  • Dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg
  • Dienst voor logistieke hulp
  • Dienst voor maatschappelijk werk van het ziekenfonds
  • Dienst voor oppashulp
  • Dienst voor thuisverpleging
  • Groep van assistentiewoningen
  • Lokaal dienstencentrum
  • Mammografische eenheid
  • Psychiatrisch verzorgingstehuis
  • Psychiatrisch ziekenhuis
  • Regionaal screeningscentrum borstkanker
  • Woonzorgcentrum
 INSPIRE-kaarttoepassing:
 • BIJLAGE 1
  • 5. Adressen   
   • Adrespunten - CRAB
 • BIJLAGE 2
  • 2. Bodemgebruik   
   • Digitale boswijzer Vlaanderen

Nieuwe applicatie: Zorgatlas-kaarttoepassing

De zorgatlas biedt een overzicht van lagen over zorg, welzijn en gezondheid

Deze applicatie bevat volgende lagen:

 • Zorgstatistieken > Sterfteatlas
  • Sterfteatlas borstkanker (2003-2012)
  • Sterfteatlas suicide mannen (2003-2012)
  • Sterfteatlas suicide vrouwen (2003-2012)
 • Zorgstatistieken > Zorgaanbod
  • Aantal inwoners per erkende huisarts (2016)
  • Aantal plaatsen in woonzorgcentra per leeftijd 80+ (2016)
 • Zorgstatistieken > Zorggebruik
  • Opnameratio's alle leeftijden (2011-2013)
  • Opnameratio's leeftijd 75+ (2011-2013)
  • Dekkingsgraad screenings baarmoederhalskanker (2014)
  • Dekkingsgraad screenings borstkanker (2014)
  • Dekkingsgraad screenings dikkedarmkanker (2014)
 • Zorgvoorzieningen >Ouderenvoorziening
  • Centrum voor herstelverblijf
  • Centrum voor kortverblijf
  • Dagverzorgingscentrum
  • Groep van assistentiewoningen
  • Woonzorgcentrum
 • Zorgvoorzieningen > Thuiszorg
  • Dienst voor gastopvang
  • Dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg
  • Dienst voor logistieke hulp
  • Dienst voor oppashulp
  • Dienst voor thuisverpleging
  • Lokaal dienstencentrum
 • Zorgvoorzieningen > Screening borstkanker
  • Mammografische eenheid
  • Regionaal screeningscentrum borstkanker
 • Zorgvoorzieningen
  • Algemeen ziekenhuis
  • Beschut wonen
  • Centrum voor geestelijke gezondheidszorg
  • Dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds
  • Psychiatrisch verzorgingstehuis
  • Psychiatrisch ziekenhuis
 • Zorgzones > Zorgregio's
  • Regionale stad
  • Kleine stad
  • Subniveau 1
  • Subniveau 2

Een handleiding voor deze applicatie kan je hier terugvinden.

April 2017

Toevoegingen en wijzigingen van diverse lagen aan verschillende kaarttoepassingen

Geopunt-kaarttoepassing en Vergelijk kaarten-kaarttoepassing:

 • Bouwen en wonen > Bedrijven en Landbouw, visserij en economie > Bedrijven
  • Bedrijventerreinen
  • Gebruikspercelen
  • Bedrijventerreinen in ontwikkeling
  • Bedrijventerreinen in planning
  • Brownfieldconvenanten
  • Steunzones - Gebieden waar inhouding van bedrijfsvoorheffing mogelijk is
 • Landbouw, visserij en economie > Landbouw
  • Landbouwgebruikspercelen ALV, 2016

Bouwen-kaarttoepassing:

 • Bedrijventerreinen in de buurt
  • Gebruiksperceel
 • Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen I, digitaal terreinmodel 5m vervangen door Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, digitaal terreinmodel 1m
 INSPIRE-kaarttoepassing:
 • BIJLAGE 3
  • 4. Landgebruik   
   • Bedrijventerreinen
   • Gebruikspercelen
   • Bedrijventerreinen in ontwikkeling
   • Bedrijventerreinen in planning    
  • 11. Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden
   • Brownfieldconvenanten
   • Steunzones - Gebieden waar inhouding van bedrijfsvoorheffing mogelijk is

En ook

De 'Lijst van kaarten in Geopunt-kaarttoepassingen' (Over Geopunt > Bronnen) werd in een nieuw jasje gestoken. Op het tabblad 'Overzicht' wordt voor elke kaart de gebruikte service opgesomd en in welke kaarttoepassingen de kaart gebruikt wordt.

Per kaarttoepassing is er ook een tabblad dat een duidelijk overzicht geeft van welke kaarten onder welke thema's en categorieën kunnen teruggevonden worden.

Maart 2017

Toevoegingen en wijzigingen van diverse lagen aan verschillende kaarttoepassingen

Geopunt-kaarttoepassing en Vergelijk kaarten-kaarttoepassing:

 • Basiskaart, luchtfoto en adres > Luchtfoto's > middenschalig, winteropnamen
  • Luchtfoto Vlaanderen, winter 2016 - kleur
 • Bouwen en wonen > Bedrijven
  • Businesscenters
 • Cultuur, sport en toerisme > Toerisme
  • Vakantielogies
 • Energie > Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen > Huidige energieproductie
  • Fototvoltaïsche panelen
  • Zonneboilers
  • Windturbines
  • Waterkracht
  • Elektriciteitsproductie vanuit specifieke biomassastromen
  • Warmteproductie vanuit specifieke biomassastromen
  • Grondgekoppelde warmtepompen
  • Totale hernieuwbare elektriciteitsproductie
  • Hernieuwbare warmteproductie vanuit zon, specifieke biomassastromen en grondgekoppelde warmtepompen
 • Energie > Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen > Bijkomend technisch potentieel
  • Fotovoltaïsche panelen
  • Particuliere zonneboilers
  • Windturbines
  • Waterkracht
  • Elektriciteitsproductie vanuit specifieke biomassastromen
  • Warmteproductie vanuit specifieke biomassastromen
  • Grondgekoppelde warmtepompen
  • Diepe geothermie
  • Totale bijkomende elektriciteitsproductie
  • Totale bijkomende warmteproductie
 • Energie > Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen > Bijkomend potentieel REV2030-scenario
  • Fotovoltaïsche panelen
  • Particuliere zonneboilers
  • Grootschalige wind
  • Waterkracht
  • Elektriciteitsproductie vanuit specifieke biomassastromen
  • Warmteproductie vanuit specifieke biomassastromen
  • Grondgekoppelde warmtepompen
  • Totale bijkomende elektriciteitsproductie
  • Totale bijkomende warmteproductie
 • Grenzen > Zorgregio's
  • Kleine stad
  • Regionale stad
  • Subniveau 1
  • Subniveau 2
 • Landbouw, visserij en economie > Landbouw
  • Focusgebieden nitraat mestdecreet, 01/01/2017

 

Reis door de tijd-kaarttoepassing:

 • Luchtfoto 2015 wijzigt naar Luchtfoto 2016
 

Vrije tijd-kaarttoepassing:

 • Dichtstbijzijnde toeristische verblijf of dienst
  • Vakantielogies

Wijziging ondersteuning minikaarten

Vanaf nu is het mogelijk om Geopunt-minikaarten toe te voegen aan een eigen website die enkel HTTPS ondersteunt.

Januari 2017

Toevoegingen en wijzigingen van diverse lagen aan verschillende kaarttoepassingen

Geopunt-kaarttoepassing en Vergelijk kaarten-kaarttoepassing:

 • Cultuur, sport en toerisme > Cultuur en erfgoed
  • Beheersplannen onroerend erfgoed
  • Gebieden waar geen archeologie te verwachten valt
  • Wetenschappelijke inventaris van het bouwkundig erfgoed: gehelen
  • Beschermde archeologische sites
  • Beschermde cultuurhistorische landschappen
  • Beschermde monumenten
  • Overgangszones bij beschermd onroerend erfgoed
  • Beschermde stads- en dorpsgezichten
  • Vastgestelde archeologische zones
  • Vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed: gehelen
  • Vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed: relicten
  • Vastgestelde inventaris van houtige beplanting met erfgoedwaarde
  • Vastgestelde inventaris van historische tuinen en parken
  • Vastgestelde landschapsaltasrelicten
 • Landbouw, visserij en economie > landbouw
  • Andere erosiegerelateerde gronden (2017)
  • Potentiele bodemerosiekaart per perceel (2017)
 • Natuur en milieu > bodem
  • Andere erosiegerelateerde gronden (2017)
  • Potentiele bodemerosiekaart per perceel (2017)
 • Natuur en milieu > landschap
  • Beschermde cultuurhistorische landschappen
 • Natuur en milieu > water
  • Grondwaterwingebieden en beschermingszones

 

INSPIRE-kaarttoepassing:

 • Bijlage 1 > 9. Beschermde gebieden
  • Beschermde archeologische sites
  • Beschermde cultuurhistorische landschappen
  • Beschermde monumenten
  • Overgangszones bij beschermd onroerend erfgoed
  • Beschermde stads- en dorpsgezichten
  • Vastgestelde archeologische zones
  • Vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed: gehelen
  • Vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed: relicten
  • Vastgestelde inventaris van houtige beplanting met erfgoedwaarde
  • Vastgestelde inventaris van historische tuinen en parken
  • Vastgestelde landschapsatlasrelicten
 • Bijlage 3 > 3. Bodem
  • Andere erosiegerelateerde gronden (2017)
  • Potentiele bodemerosiekaart per perceel (2017)
 • Bijlage 3 > 11. Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden
  • Grondwaterwingebieden en beschermingszones

 

Bouwen-kaarttoepassing:

 • Erfgoed
  • Wetenschappelijke inventaris van het bouwkundig erfgoed: gehelen
  • Beschermde archeologische sites
  • Beschermde cultuurhistorische landschappen
  • Beschermde monumenten
  • Beschermde stads- en dorpsgezichten

 

Vrije tijd-kaarttoepassing:

 • Dichtstbijzijnde culturele locatie of erfgoed
  • Beschermde archeologische sites
  • Beschermde monumenten
  • Beschermde stads- en dorpsgezichten

December 2016

Toevoeging nieuwe functionaliteit Meldingsfunctie op de Geopunt-kaarttoepassingen

Aan de verschillende Geopunt-kaarttoepassingen (*) werd een meldingsfunctie toegevoegd. De meldingsfunctie kan geactiveerd worden door op het vraagteken rechts bovenaan te klikken:

Deze meldingsfunctie is bedoeld om vragen, problemen, suggesties, ... door te sturen over een specifieke datalaag. Zorg ervoor dat je sterk genoeg ingezoomd bent vooraleer je deze functie activeert. Er zal immers een URL aangemaakt worden die jouw configuratie bevat:

Deze URL wordt gebruikt door de medewerkers van de Helpdesk Informatie Vlaanderen om de ingestuurde meldingen te kunnen beoordelen. Zij krijgen het kaartbeeld te zien van het moment waarop de meldingsknop geactiveerd werd.

Deze meldingen worden indien nodig door de Helpdesk Informatie Vlaanderen doorgestuurd naar de betreffende data-eigenaar voor verdere afhandeling.

In de velden 'Type melding' en 'Onderwerp' wordt gewerkt met vooraf gedefinieerde lijsten waaruit je als melder een keuze maakt (**):

De afhandelingstermijn van een bepaalde melding kan sterk verschillen van andere meldingen. Dit heeft vooral te maken met de updatefrequentie van de betreffende dataset.

(*): in de kaarttoepassing 'Vergelijk kaarten' worden enkel de actieve datalagen die getoond worden in het rechter kaartvenster in de selectielijst 'Datalaag' opgenomen.

(**): in Microsoft Edge moet je dubbel klikken op het keuzepijltje om de keuzelijst te activeren.

November 2016

Toevoeging negen lagen van het Agentschap voor Wegen en Verkeer

Aan de Geopunt-kaarttoepassing en de Vergelijk kaarten-kaarttoepassing werden negen lagen van het Agentschap voor Wegen en Verkeer toegevoegd onder Mobiliteit > Transport over land > Aanhorigheden van genummerde wegen:

 • km en hm referentiepunten
 • Straatkolken
 • Afschermende constructies
 • Geluidswerende constructies
 • Langsgrachten voor de afwatering
 • Snelheidsregimes
 • Wegbeheerders
 • Fietspaden
 • Fietssuggestiestroken

En ook

Het logo van het AGIV werd op een aantal plaatsen vervangen door het logo van Informatie Vlaanderen.

Oktober 2016

Toevoeging Luchtfoto Vlaanderen zomer 2015

Aan de Geopunt-kaarttoepassing, de INSPIRE-kaarttoepassing en de Vergelijk kaarten-kaarttoepassing werden de middenschalige zomeropnamen 2015 toegevoegd. Dit in kleur, infrarood en zwart-wit.

En ook

Vanaf nu kan er op de mini-kaarten ook gezocht worden op perceel.

September 2016

Identificatievenster

 • Toevoeging van een hyperlink aan de gemeentenaam. Wanneer je hierop klikt wordt de website van de betreffende gemeente geopend:


 • Herformulering van de link naar de statistische informatie over de aangeklikte gemeente.
 • De mogelijkheid werd toegevoegd om het perceelnummer horend bij de aangeklikte locatie op te vragen volgens de klassieke notatie:
 • Nieuw ontwerp van het identificatievenster. Afhankelijk van op welk object geklikt wordt zal het venster anders ingevuld worden, bv:

Hinder in kaart

De kaarttoepassing ‘Hinder in kaart’ werd geoptimaliseerd waardoor het laden van de vele manifestaties en werken sneller gaat.

En ook

 • De laag ‘Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen I, digitaal terreinmodel 5 m’ werd vervangen door de laag ‘Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, digitaal terreinmodel 1m’. (Waterlopen)
 • De laag ‘Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen I, digitaal terreinmodel 5 m’ wordt niet meer standaard gevisualiseerd. (Hoogte)

Augustus 2016

Geopunt-kaart en Vergelijk kaarten

De laag 'Topografische kaarten Ministerie van Openbare Werken en Wederopbouw (1950-1970)' werd toegevoegd.

En ook

 • Een aantal lagen kregen een nieuwe voorbeeldweergave (Geopunt-kaart, INSPIRE, Vergelijk kaarten, Vrije tijd en Wonen).
 • De achtergrond-parameter kan vanaf nu ook gebruikt worden bij Bouwen, Vrije tijd en Wonen.
 • De legende van de geluidsbelastingskaarten kan vanaf nu geraadpleegd worden als figuur (Bouwen, Geopunt-kaart, INSPIRE en Vergelijk kaarten).
 • De zoektekst en de link naar de gebruiksvoorwaarden voor de mini-kaarten werd gecorrigeerd.
 • De laag ‘Oplossingsscenario voor erosieknelpunten – strategisch grasland’ werd verwijderd.

Juli 2016

Nieuwe functionaliteiten

Voor Kaart:

 • Beschikbaar maken van de meet- en tekentools in de 'Hinder in kaart'-toepassing
 • Aanpassingen voorbeeldweergaven
 • Niet bevraagbare lagen worden niet meer getoond in het identify venster

Lees alles hierover in Nieuwigheden - Geopunt kaarttoepassingen Juli 2016.

Juni 2016

Nieuwe functionaliteiten

Voor Kaart:

 • Nieuwe lagen
 • Uitbreiding aan de 'Bouwen'-kaarttoepassing
 • Aanpassingen voorbeeldweergaven 

Lees alles hierover in Nieuwigheden - Geopunt kaarttoepassingen Juni 2016.

Mei 2016

Nieuwe functionaliteiten

Voor Kaart:

 • Nieuwe lagen
 • Verbeteringen aan de 'Reis door de tijd'-kaarttoepassing
 • Nieuwe functionaliteit
 • ...

Lees alles hierover in Nieuwigheden - Geopunt kaarttoepassingen Mei 2016.

Maart - April 2016

Nieuwe functionaliteiten

Voor Kaart:

 • Nieuwe lagen
 • Verbeteringen aan de 'Hinder in kaart' en 'Reis door de tijd'-kaarttoepassingen
 • ...

Lees alles hierover in Nieuwigheden - Geopunt kaarttoepassingen Maart- april 2016.

Februari 2016

Nieuwe functionaliteiten

Voor Kaart:

 • Nieuwe lagen
 • Verbeteringen aan de 'Hinder in kaart'-kaarttoepassing
 • Aanpassingen voorbeeldweergaven
 • ...

Lees alles hierover in Nieuwigheden - Geopunt kaarttoepassingen Februari 2016.

Januari 2016

Nieuwe functionaliteiten

Voor Kaart:

 • Nieuwe lagen
 • Verwijderde lagen
 • Aanpassingen webservices
 • ...

Lees alles hierover in Nieuwigheden - Geopunt kaarttoepassingen Januari 2016.

November - December 2015

Nieuwe functionaliteiten

Voor Kaart:

 • Nieuwe lagen
 • Verwijderde lagen
 • Verbetering aan de 'Hinder in kaart'-kaarttoepassingen
 • ...

Lees alles hierover in Nieuwigheden - Geopunt kaarttoepassingen November-December 2015.

Oktober 2015

Nieuwe functionaliteiten

Voor Kaart:

 • Nieuwe lagen
 • Aanpassing identificatie
 • Verbetering bestaande kaarttoepassingen
 • ...

Lees alles hierover in Nieuwigheden - Geopunt kaarttoepassingen Oktober 2015.

September 2015

Nieuwe functionaliteiten

Voor Kaart:

 • Nieuwe/aangepaste lagen
 • Aanpassing identificatie
 • ...

Lees alles hierover in Nieuwigheden_Geopunt_kaarttoepassingen_september_2015.pdf.

Juli 2015

Nieuwe functionaliteiten

Voor Kaart:

 • Nieuwe voorbeeldweergaves
 • Rechtzetting naam

Lees alles hierover in Nieuwigheden_Geopunt_kaarttoepassingen_Juli_2015.pdf.

Juni 2015

Nieuwe functionaliteiten

Voor Kaart:

 • Nieuwe lagen
 • Nieuwe services

Lees alles hierover in Nieuwigheden Geopunt kaarttoepassingen Juni 2015.pdf.

Mei 2015

Nieuwe functionaliteiten

Voor Kaart:

 • Verbeteringen in bestaande kaarttoepassingen
 • Nieuwe/aangepaste kaartlagen
 • Wijziging structuur POI-lagen
 • ...

Lees alles hierover in Nieuwigheden Geopunt kaarttoepassingen Mei 2015.pdf.

April 2015

Nieuwe functionaliteiten

Voor Kaart:

 • Delen van de 'Hinder in kaart'-kaarttoepassing
 • Toevoegen kaarten vanuit de catalogus
 • Schaalafhankelijkheden aangepast
 • ...

Lees alles hierover in Nieuwigheden Geopunt kaarttoepassingen April 2015.pdf.

Januari 2015

Nieuwe functionaliteiten

Voor Kaart:

 • Nieuwe kaarttoepassing 'Waterlopen' 
 • Tekenen van cirkels, rechthoeken en driehoeken op de kaart
 • Eigen kaart toevoegen via een KML-bestand is uitgebreid
 • ...

Lees alles hierover in Nieuwigheden Geopunt kaarttoepassingen Januari 2015.pdf en ook Vereisten voor het laden en een correct weergeven van je data.pdf

December 2014

Nieuwe functionaliteiten

Voor Kaart:

 • Nieuwe kaarttoepassing 'Vrije tijd' 
 • Kaarttoepassingen ook toegankelijk via het Kaarten en plaatsen-venster
 • ...

Lees alles hierover in Nieuwigheden Geopunt kaarttoepassingen December 2014.pdf

November 2014

Nieuwe functionaliteiten

Voor Kaart:

 • Geopunt-kaart en Geopunt-kaart pro nu in één kaarttoepassing Geopunt-kaart
 • Nieuwe kaarttoepassing 'Wonen en leven'
 • Zoeken via perceelnummer
 • Meer info over je gemeente
 • Gebruik maken van parameters
 • Opladen van KML-data
 • ...

Lees alles hierover in Nieuwigheden Geopunt kaarttoepassingen November 2014.pdf 

'Voor experts'

Voor de maand november 2014 was dit 'Geowijzer'. Deze rubriek is nu hernoemd naar 'Voor experts'.