Instantie

Instantie is een begrip uit het Vlaamse decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
Een bestuursinstantie heeft een ruimere invulling dan administratieve overheid. Onder bestuursinstantie worden begrepen:

 • een rechtspersoon die is opgericht bij of krachtens de grondwet, een wet, decreet of ordonnantie;
 • een natuurlijk persoon, een groepering van natuurlijke personen, een rechtspersoon of groepering van rechtspersonen die in hun werking bepaald en gecontroleerd worden door bovenstaande rechtspersoon;
 • een natuurlijk persoon, een groepering van natuurlijke personen, een rechtspersoon of groepering van rechtspersonen voor zover zij door bovenstaande rechtspersoon zijn belast met de uitoefening van een taak van algemeen belang.

Meer concreet zijn instanties:

 • het Vlaams Parlement en de eraan verbonden instellingen;
 • diensten, instellingen en rechtspersonen die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest. Daarmee worden bedoeld: ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse wetenschappelijke instellingen en alle Vlaams openbare instellingen. Ook alle nieuwe entiteiten die worden opgericht vallen hieronder;
 • de gemeenten en districten;
 • de provincies;
 • gemeentelijke en provinciale instellingen die in een openbare dienst voorzien (bv. gemeentelijke vzw's, gemeentescholen, autonome gemeentebedrijven);
 • verenigingen van provincies en gemeenten;
 • OCMW's;
 • polders en wateringen;
 • de kerkfabrieken;
 • alle andere instanties binnen het Vlaamse Gewest en de Vlaamse gemeenschap (bv. Aquafin, onderwijsinstellingen)

Meer info: 
Vlaamse decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur