Metadata in Vlaanderen

Beeld AGIV knooppunt

Het Geopunt-metadatacenter is de centrale voorziening voor het beschrijven en het ontsluiten van geografische gegevens in Vlaanderen. Het merendeel van de metadata wordt echter decentraal ingezameld. Verschillende GDI-Vlaanderen partners hebben ten behoeve van hun eigen databeheer metadataknooppunten opgezet. Via de zoekdiensten van deze knooppunten stromen de metadata door naar Geopunt. Als hoofdknooppunt in het GDI-Vlaanderen netwerk, oogst Geopunt dagelijks de beschikbare metadata via de zoekdiensten van de beschikbare metadataknooppunten. Op die manier garanderen we een actueel en volledig aanbod van de in Vlaanderen beschikbare geografische gegevens en diensten, dat eveneens ontsloten wordt naar het nationaal en het Europees metadataknooppunt.

Metadataknooppunten en zoekdiensten

Via een zoekdienst kunnen geografische gegevensbronnen en diensten, aan de hand van hun metadata, op een efficiënte manier gevonden worden.

De GDI-Vlaanderen-bepalingen en technische aanbevelingen zijn net zoals die van INSPIRE gebaseerd op het gebruik van de Catalogue Services for the Web (CSW) -standaard, gepubliceerd door het Open Geospatial Consortium (OGC). Dit is een implementatiespecificatie die de manier waarop (web)toepassingen metadata over geografische gegevensbronnen en diensten kunnen ontdekken, raadplegen en ondervragen, standaardiseert. INSPIRE gebruikt voor zoekdiensten de term “discovery services”. Beiden betekenen exact hetzelfde.

Momenteel wordt door Geopunt metadata opgehaald bij volgende knooppunten:

  • Informatie Vlaanderen, dat naast de voorzieningen voor de eigen basisregistraties (adressen referentiebestand, Grootschalig referentiebestand, luchtfoto’s, Vlaamse voorkooprechten, …) ook gratis ondersteuning geeft aan GDI-Vlaanderen deelnemers voor onder andere het documenteren en publiceren van metadata en data.
  • DOV (Databank Ondergrond Vlaanderen), een samenwerkingsverband tussen de departementen Omgeving en mobiliteit en openbare werken (MOW) en de Vlaamse Milieu Maatschappij, waar allerlei gegevens over bodem, de diepere ondergrond en het grondwater worden beheerd. 
  • GDI-MercatorNet, een GDI samenwerkingsverband binnen de Vlaamse overheid tussen de beleidsdomeinen milieu, ruimtelijke ordening, onroerend erfgoed, mobiliteit en openbare werken, dat geografische gegevens van de betrokken beleidsdomeinen publiceert.

Om de kosten voor het opzetten van een INSPIRE-conforme geografische data-infrastructuur (GDI) te beperken werd samengewerkt met andere Europese lidstaten om een open source referentie-oplossing voor het metadatabeheer te ontwikkelen. De samenwerking beoogt naast kostreductie ook kennisuitwisseling en het vermijden van dubbel werk. Dit resulteerde in een software-oplossing die via de open source gemeenschap ten goede kan komen aan databeheerders die op zoek zijn naar een omgeving om metadata te beheren en te publiceren. Er werd geopteerd om het gratis beschikbare “GeoNetwork”-pakket verder uit te bouwen tot een volwaardige INSPIRE- en GDI-Vlaanderen-conforme metadata-omgeving. De software is gratis en publiek beschikbaar. Naast een grafische gebruikersinterface voor het beheer van metadata biedt het ook de nodige services voor het ontsluiten van metadata als een zoekdienst binnen het GDI-Vlaanderen metadata-netwerk.

GeoNetwork voor GDI-Vlaanderen

Gebruikershandleidingen-metadatacenters


Welk metadatacenter moet je als gebruiker kiezen?

Wie zijn metadata niet zelf kan aanmaken, kan bij Informatie Vlaanderen terecht. Wij bieden een toepassing aan voor metadata via de opensource-code GeoNetwork, dat aangepast werd volgens de noden van de GDI-Vlaanderen-gemeenschap. Ook maakte Informatie Vlaanderen de toepassing gebruiksvriendelijk.

Het AGIV-metadatacenter is er voor alle producten (data en/of services) die via Informatie Vlaanderen passeren. Informatie Vlaanderen biedt kwaliteitsgaranties en een goeie en gratis dienstverlening.

Sommige organisaties en beleidsdomeinen hebben een eigen protocol rond metadata. Ze maken zelf metadata aan en bieden ze aan via een eigen systeem (bijvoorbeeld DOV, VITO). Ook hun metadata komen uiteindelijk in het Geopunt-metadatacenter terecht. Alle metadatacenters sluiten daarop aan, ook het metadatacenter.

Tot slot heb je de organisaties die zelf instaan voor de aanmaak en verspreiding van hun producten, maar geen eigen metadatasysteem hebben. Wie in dat geval is, kan in het Geopunt-metadatacenter rechtstreeks metadata aanmaken en beheren.

Open-je-data-met-metadata

blauwe toets op toetsenbord met tekst "opendata"

De GDI-Vlaanderen metadata bevatten eveneens de essentiële metadata-elementen die nodig zijn voor het beschrijven van open data. Het open data metadataprofiel is gebaseerd op het “Dublin Core” profiel, net zoals de GDI-Vlaanderen metadata. Dit betekent dus dat de GDI-Vlaanderen metadata en Open Data metadata compatibel zijn en de GDI-Vlaanderen zoekdienst kan ingeschakeld worden in een breder Vlaams initiatief rond Open Data.

Ook voor Open Data wordt een Vlaamse catalogus aangeboden die metadata gebruikt om het aanbod te beschrijven.