Update dataset ‘Focusgebieden nitraat mestdecreet’

- toegevoegd door Informatie Vlaanderen

‘Focusgebieden nitraat mestdecreet’, versie 01/01/2018 is nu beschikbaar.
Informatie Vlaanderen stelt de nieuwe versie van de dataset ‘Focusgebieden nitraat mestdecreet’ ter beschikking. Deze informatie is afkomstig van de Vlaamse Landmaatschappij.

Sinds 1 januari 2015 is een nieuw Mestdecreet van kracht in Vlaanderen, het ‘Decreet houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen’. Europa zette Vlaanderen aan tot een meer doorgedreven aanpak van de bescherming van het oppervlakte- en grondwater. Het Mestdecreet, ook wel MAP V (Mest Actie Plan 5) genoemd, heeft tot doel de waterverontreiniging door nitraten en fosfaten uit agrarische bronnen te verminderen en verdere verontreiniging te voorkomen. De afdeling Mestbank van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) voert dit decreet uit.  

Jaarlijks worden er via ministerieel besluit, op basis van de gegevens aangaande de waterkwaliteit, focusgebieden aangeduid. Het betreft gebieden waar de nitraatconcentratie van 50 mg nitraat per liter in het oppervlaktewater wordt overschreden of waar de evolutie van de nitraatconcentratie in het grondwater onvoldoende vooruitgang toont. 

De focusgebieden wijzigen:  

  • Wanneer er tijdens twee opeenvolgende jaren geen enkele overschrijding wordt gemeten in de meetpunten oppervlaktewater én wanneer de evolutie van de metingen in grondwater voldoende daalt, kunnen ze het statuut focusgebied verliezen. 
  • Wanneer er tijdens één winterjaar een overschrijding in de meetpunten oppervlaktewater gemeten wordt of als de grondwatermetingen onvoldoende dalen, kunnen nieuwe gebieden toegevoegd worden.  
De aanduiding van focusgebieden is van belang om te bepalen of een bedrijf focusbedrijf is. Een bedrijf waarvan 50% van de oppervlakte in een focusgebied ligt, wordt namelijk aangeduid als een focusbedrijf. Voor deze bedrijven gelden lagere nitraatresidudrempelwaarden, een verstrengde uitrijregeling en een verplichting om vanggewassen in te zaaien. 

Bekijken 

Je kan de gegevens vanaf midden februari bekijken via de Geopunt-kaart, Thema’s > Landbouw, visserij en economie > Landbouw 

Webservices 

De gegevens van de datasets zijn beschikbaar via de raadpleegdienst, WMS Vlaamse Landmaatschappij (https://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/VLM/wms?request=GetCapabilities&version=1.3.0&service=wms), alsook via de overdrachtdienst WFS Focusgebieden nitraat mestdecreet (https://geoservices.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/Focusnit/wfs?request=GetCapabilities&version=1.1.0&service=wfs). 

Downloaden 

Dit product wordt zowel via de downloadtoepassing (onder de categorie ‘Landbouw en veeteelt’ en ‘Milieu’ en via de Geopunt-Catalogus gratis en zonder registratie te beschikking gesteld. Voor hergebruik (decreet Hergebruik van Overheidsinformatie) is de Modellicentie voor gratis hergebruik van toepassing. De opgenomen informatie is openbaar en eenieder heeft inzagerecht conform het decreet openbaarheid van bestuur. Het gebruik voor taken van algemeen belang door instanties (openbare instellingen), is geregeld door het decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen. 

Het product bestaat uit vectoriële gegevens en is beschikbaar in twee formaten: GML en Shapefile.