Geoportaal ruimtelijke plannen en verordeningen

Deze webtoepassing maakt het mogelijk de ruimtelijke verordenende plannen en verordeningen opgemaakt door het Vlaams Gewest en de Vlaamse Provinciebesturen in detail te raadplegen. Ruimtelijke verordenende plannen geven aan welke stedenbouwkundige voorschriften van kracht zijn op bepaalde gebieden. Ze geven uitvoering aan een ruimtelijk structuurplan of beleidsplan. Dit betekent dat ze weergeven wat de overheid in dat gebied van plan is te doen op het vlak van ruimtelijke ordening, zoals bijvoorbeeld de aanleg van een nieuwe wijk, een bedrijvenzone, een nieuwe weg of een natuurgebied. Ze hebben een verordenende waarde voor alle overheidsbeslissingen en leggen voor de in het plan opgenomen gebieden onder meer vast: 

 • welke activiteiten er (niet) mogen plaatsvinden (de ‘bestemming’), 
 • waar al dan niet mag worden gebouwd en aan welke stedenbouwkundige voorschriften huizen en constructies in een bepaalde zone moet voldoen
 • hoe een bepaald gebied ingericht en beheerd moet worden
Enkel de definitief goedgekeurde plannen en verordeningen zijn raadpleegbaar. Het gaat concreet om 
 • de gewestplannen (vastgesteld in de periode 1976-2002) 
 • de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (vastgesteld in de periode 2003 tot nu) 
 • de gewestelijke verordeningen 
 • de provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen: 
  • Besluit tot Goedkeuring: deze dataset bevat de door de minister goedgekeurde verordenende provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de uitnodiging tot de plenaire vergadering verstuurd werd vóór 25 april 2014 
  • Definitieve Vaststelling: deze dataset bevat de door de provincieraad goedgekeurde verordenende provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen die volgens de nieuwe procedure geen goedkeuring van de minister meer behoeven. 
De viewer toont ook contouren met informatie over schorsings- en vernietigingsarresten door de Raad van State. 

In een latere fase kunnen ook ruimtelijke verordenende plannen en verordeningen opgemaakt door gemeentebesturen via deze applicatie toegankelijk gemaakt worden.

Aan de gegevens in de getoonde plannen kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie in de digitale kaarten heeft louter informatieve waarde en geen juridisch bindende kracht. Om uitsluitsel te krijgen over de juridische planningscontext van een bepaald perceel of gebied moet u contact op te nemen met de stedenbouwkundige dienst van het betreffende gemeentebestuur. Voor uitleg over het gebruik van deze toepassing kan u terecht bij de knoppen ‘help’ en ‘snel van start’ rechtsboven in de toepassing.

Fotoalbum

Verwante applicaties

Je provincie in cijfers

Data & Analyse van de vijf Vlaamse provincies

Geopunt - Vergelijk kaarten

Vergelijk twee kaarten naast elkaar