KLIP: lees meer

Banner KLIP

Het Kabel en Leiding Informatie Portaal (KLIP) is een webtoepassing met als doel schade aan kabels en leidingen bij grondwerken te voorkomen. Het KLIP doet dit door een betere uitwisseling van kabel- en leidinginformatie mogelijk te maken tussen de bij grondwerken betrokken partijen.

Context van het KLIP

Langs de 64.000 kilometer openbare weg in Vlaanderen ligt ruim 500.000 kilometer aan kabels en leidingen of omgerekend 8 meter kabels en leidingen per meter weg. Dit is het logische gevolg van het feit dat de meeste woningen zijn aangesloten op verschillende nutsvoorzieningen zoals telefoon, elektriciteit, teledistributie, water en aardgas.

Geregeld doen er zich ongevallen voor waarbij door grondwerken schade wordt veroorzaakt aan ondergrondse kabels en leidingen. Gelukkig zijn de gevolgen van deze ongevallen uiterst zelden zo dramatisch als bij de gasramp in Gellingen, maar er is altijd een impact op de veiligheid van de werknemers die de graafwerken uitvoeren. Daarnaast is er quasi steeds overlast voor de omwonenden en de nabijgelegen bedrijven: stroomonderbrekingen, internetuitval, watertekort, kapotte rioleringen, ontruiming van woningen en bedrijven, enzovoort. Indirect kan er ook milieuschade optreden. Het herstellen van de aangerichte schade heeft vanzelfsprekend ook een financiële impact op de gemeenschap.

Het voorkomen van graafschade is dan ook de boodschap.

Wat is het KLIP?

Het Kabel en Leiding Informatie Portaal, of kortweg het KLIP, is een internettoepassing (www.vlaanderen.be/klip

met als doel het helpen voorkomen van door grondwerken veroorzaakte schade aan kabels en leidingen. Het KLIP doet dit door een betere informatiedoorstroming mogelijk te maken tussen de betrokken partijen.

Voor wie is het KLIP bedoeld?

De doelgroepen van het KLIP zijn heel divers. Het gaat om alle partijen die betrokken zijn bij grondwerken.

In het KLIP worden de gebruikers onderverdeeld in de volgende profielen:

  • Planaanvrager (PAV): opdrachtgevers van werken (openbare besturen, nutsbedrijven), aannemers van (openbare) werken, studiebureaus, particulieren die kabel- en leidinginformatie wensen op te vragen bij de kabel- en leidingbeheerders;
  • Kabel- en leidingbeheerder (KLB): klassieke nutsbedrijven, openbare besturen (lokaal, gewestelijk, federaal) of andere organisaties die kabels of leidingen beheren (universiteiten, ziekenhuizen, ...);
  • Openbaardomeinbeheerder (ODB): lokale en gewestelijke besturen, havenbedrijven, NMBS, … die een deel van het openbaar domein beheren.

Het is duidelijk dat bepaalde organisaties of bedrijven meer dan één profiel kunnen hebben. Zo kan bijvoorbeeld een gemeentebestuur optreden als beheerder van het openbaar domein, als planaanvrager maar ook als kabel- en leidingbeheerder (bijvoorbeeld voor lokale rioleringen). Ook de meeste nutsbedrijven zijn zowel kabel- en leidingbeheerder als planaanvrager.

Wat doet het KLIP?

Het KLIP voorziet de informatiedoorstroming tussen de bij grondwerken betrokken partijen in twee stappen te verbeteren.

In een eerste fase, die sinds 2007 operationeel is, heeft het KLIP een einde gemaakt aan de vroegere omslachtige planaanvraagprocedure. Hét grote voordeel van het KLIP voor de planaanvrager vandaag is dat het KLIP de gebruiker toelaat om via één elektronische aanvraag de bestaande plannen van kabels en leidingen bij de betrokken beheerders op te vragen.

Gebruiker kunnen via het KLIP een geïntegreerd digitaal plan met alle relevante kabel- en leidinginformatie raadplegen.

Een belangrijk uitgangspunt bij de werking van het KLIP, is dat het KLIP op zich geen kabel- en leidinginformatie bevat. De kabel- en leidingbeheerders beheren hun informatie zelf, op een decentrale wijze. Het KLIP treedt op als een informatie-uitwisselingsplatform.Verplicht gebruik

Het KLIP is slechts zo effectief in het voorkomen van graafschade in de mate dat alle betrokkenen er gebruik van maken. De regels voor de werking en het gebruik van KLIP zijn daarom vastgelegd in het KLIP-decreet. Het indienen van een KLIP-planaanvraag bij grondwerken in Vlaanderen is verplicht sinds 1 september 2009.


Link naar de toepassing: www.vlaanderen.be/klip


Verwante applicaties

Je provincie in cijfers

Data & Analyse van de vijf Vlaamse provincies

Geopunt - Vergelijk kaarten

Vergelijk twee kaarten naast elkaar