Recht van voorkoop - afbakeningen

Recht-van-voorkoop-afbakeningen

De Vlaamse overheid en de lokale overheden hebben in bepaalde gebieden een ‘recht van voorkoop’ (RVV). Wanneer de begunstigde van het voorkooprecht, bij de verkoop van een onroerend goed waarop een voorkooprecht rust, beslist zijn voorkooprecht uit te oefenen, verwerft hij in de plaats van de kandidaat-koper het onroerend goed tegen de prijs en de voorwaarden van de kandidaat-koper. De overheidsinstellingen kunnen dit ‘recht van voorkoop’ gebruiken om hun opdracht van openbaar nut te realiseren (o.a.natuurbehoud, ruimtelijke ordening, woonbeleid, enz.).

Deze voorkooprechten zijn ingeschreven in verschillende wetten en decreten. De zones die daaruit voortvloeien, worden RVV-afbakeningen genoemd.

In deze kaarttoepassing kan je de afbakeningen van volgende Vlaamse voorkooprechten raadplegen:

  • Natuur (Natuurinrichtingsprojecten,Natuurreservaten, Vlaams Ecologisch Netwerk)
  • Overstromingsgebieden en oeverzones
  • Ruimtelijke ordening
  • Vlaamse Wooncode (Bijzondere gebieden)
  • Nv DeScheepvaart
  • Waterwegenen Zeekanaal NV
  • Havengebieden
  • Ruilverkaveling
  • Landinrinchting
  • Speciale beschermingszones natuur

Opgelet! Bovenstaande lijst is niet exhaustief en enkel bedoeld voor informatieve doeleinden. Wenst u ook uw RVV-afbakeningen te laten opnemen in deze kaarttoepassing, neem dan contact op met het AGIV-contactpunt via informatie.vlaanderen@vlaanderen.be of +32 (0)9 276 15 00. De specifieke informatie voor de RVV-afbakeningen uit de Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen vind je in deze zipfile.


Fotoalbum

Verwante applicaties

Geopunt - Gewestplan

Deze kaarttoepassing laat toe om het gewestplan te bevragen.