Warmtekaart 2019 - Warmtevraag grootverbruikers Dataset

Alternatieve titel: Warmtekaart 2019 - Warmtevraag grootverbruikers

Dataset gecreëerd op:

Samenvatting:

De 'Warmtekaart Vlaanderen 2019' werd in opdracht van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap opgesteld ter uitvoering van de EU-Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie en de Hernieuwbare Energie Richtlijn (EU) 2018/2001. De voornaamste producten zijn kaarten voor 2019 voor het grondgebied Vlaanderen met de warmtevraag van de grootverbruikers en kleinverbruikers, resultaten op niveau van de gemeenten en de statistische sectoren, kaarten van de bestaande en geplande warmtenetten en tenslotte ook locaties van potentiële leveringspunten van warmte. De studie werd uitgevoerd door VITO in samenwerking met de distributienetbeheerder Fluvius. Het bijhorende rapport kan u hier raadplegen: https://www.energiesparen.be/warmtekaart. Energieverbruikers met een jaarlijkse warmtevraag die groter is dan 0,2 GWh, worden met een punt op kaart gezet en weergegeven in 4 klassen. De warmtevraag is berekend op basis van de gas- en elektriciteitsverbruiksgegevens van Fluvius, de gasverbruiken in de IMJV-rapportering en bijschattingen van het gemiddelde biomassa- en stookolieverbruik uit de Energiebalans. Naast de warmtevraag wordt voor elke verbruiker ook de naam, het adres en het type van activiteit weergegeven. Tenslotte bevat de kaartlaag ook informatie over het aantal aanwezige EAN elektriciteit en EAN gas en geeft het weer of er een PV-installatie aanwezig is. Voor meer achtergrondinformatie wordt verwezen naar het rapport van de Warmtekaart.

Regionaal, Energiebronnen, Kosteloos, Vlaamse Open data, Herbruikbaar, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, Vlaams Gewest, ENERGIEBRONNEN, WARMTEKAART, WARMTEVRAAG, VEKA, VITO, FLUVIUS, WARMTE, WARMTENET, RESTWARMTE, ENERGIE, ELEKTRICITEIT, AARDGAS, PV, EAN, OpenbareMetadata, WKK, WARMTEKAARTEN

  • INSPIRE-thema: Energiebronnen
  • ISO-categorie: Geowetenschappelijke data

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72