Grondwatermonsters Dataset

Dataset gewijzigd op:

Samenvatting:

In de Databank Ondergrond Vlaanderen zijn verschillende grondwatermeetnetten opgenomen. Deze meetnetten staan in functie van uitgebreide monitoringprogramma’s met de bedoeling een goed beeld te krijgen van de beschikbare grondwaterkwantiteit en grondwaterkwaliteit van de watervoerende lagen in Vlaanderen. Deze kaartlaag toont alle watermonsters die in de meetnetten opgenomen zijn.

Geologie, Regionaal, Herbruikbaar, Kosteloos, Vlaamse Open data, Toegevoegd GDI-Vl, Metadata GDI-Vl-conform, Metadata INSPIRE-conform, ondergrond, grondwater, grondwaterkwaliteit, grondwaterbescherming, hydrogeologie, meetnet(werk), kwaliteitsbewaking, monstername, DOV, Vlaanderen, Ondergrond, Databank Ondergrond Vlaanderen, VMM, monitoring, meetnetten, Kaderrichtlijn Water, Decreet Integraal waterbeleid

  • INSPIRE-thema: Geologie
  • ISO-categorie: Geowetenschappelijke data

  • Status: Continu geactualiseerd
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: GML 3.2
  • Referentiesysteem: EPSG:5710