Beschermde gebieden ifv winning drinkwater uit oppervlakte- en grondwater, toestand 22/03/2016 Dataset

Alternatieve titel: Beschermde gebieden ifv winning drinkwater uit oppervlakte- en grondwater in Vlaanderen in uitvoering van 2000/60/EG (Kaderrichtlijn Water) zoals gerapporteerd aan de Europese Commissie (22/3/2016)

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

Dit bestand geeft een overzicht van de beschermde gebieden ifv winning drinkwater uit oppervlakte- en grondwater zoals gerapporteerd aan de Europese Commissie in uitvoering van de Europese kaderrichtlijn Water (KRLW) 2000/60/EG. In uitvoering van artikel 1.7.6.7 1° dient een register opgesteld te worden van de oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen die aangewezen zijn voor de onttrekking van water bestemd voor menselijke consumptie en de voor dat toekomstig gebruik bestemde waterlichamen, met inbegrip van de beschermingszones voor die oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen. In uitvoering van artikel 1.7.6.3 dient dit register op kaart weergegeven te worden. Deze kaartlaag bevat het register voor de beschermde gebieden drinkwater.

Regionaal, Kosteloos, Herbruikbaar, Vlaamse Open data, Lijst M&R INSPIRE, Toegevoegd GDI-Vl, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden, Protected areas (Water Framework Directive), Water Information System for Europe (WISE), Water Framework Directive (WFD), Protected area, Water information system for Europe, WISE, Water framework directive, WFD, Kaderrichtlijn water, drinkwaterwinning, oppervlaktewater, grondwater

  • INSPIRE-thema: Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden
  • ISO-categorie: Binnenwater

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 100 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 22-03-2016
  • Einddatum: 22-03-2022