Zwemwaterlocaties Vlaanderen, toestand 01/04/2018 Dataset

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

Lijst van alle Vlaamse zwemwateren met hun locatie. 1. Deze richtlijn stelt bepalingen vast voor: a) de controle en de indeling van de zwemwaterkwaliteit; b) het beheer van de zwemwaterkwaliteit, en c) het verstrekken van informatie over zwemwaterkwaliteit aan het publiek. 2. Doel van deze richtlijn is het behoud, de bescherming en de verbetering van de milieukwaliteit en de bescherming van de gezondheid van de mens, aanvullend op Richtlijn 2000/60/EG. 3. Deze richtlijn is van toepassing op elk oppervlaktewater waar, naar verwachting van de bevoegde autoriteit, een groot aantal mensen zal zwemmen, en waar zwemmen niet permanent verboden is of waarvoor geen permanent negatief zwemadvies bestaat (hierna „zwemwater” te noemen). Zij is niet van toepassing op: a) zwembaden en gezondheidsbaden; b) ingesloten wateren die behandeld worden, of gebruikt worden voor therapeutische doeleinden; c) kunstmatig gecreëerde, van het oppervlaktewater en het grondwater gescheiden ingesloten wateren.

Regionaal, Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden, zwemwater (algemeen), zwemwater (zoet), zwemwater (zout), Vlaams Gewest, Herbruikbaar, Kosteloos, Vlaamse Open data, Lijst M&R INSPIRE, Toegevoegd GDI-Vl, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, Directive 2000/60/EC, Protected areas (Water Framework Directive), Directive 2006/7/EC, Bathing waters - recreational waters (Water Framework Directive), Bathing water sites (Bathing Water Directive), water, BWD bathing areas, Zwemwaterrichtlijn

  • INSPIRE-thema: Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden
  • ISO-categorie: Natuur en milieu

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-04-2018
  • Einddatum: 31-03-2019