HCOVv2006 Datasetserie

Datasetserie gepubliceerd op:

Samenvatting:

Vlaanderen is opgebouwd uit een afwisseling van watervoerende lagen (zand, grind, krijt, vast gesteente, ...) en regionaal voorkomende niet-watervoerende lagen (bijvoorbeeld klei). De opeenvolging van deze aquifers en aquitards heeft in Vlaanderen een eigen codering: de Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen (HCOV-codering). De HCOV-codering is opgebouwd uit hydrogeologische hoofd-, sub- en basiseenheden. De hoofdeenheid groepeert een opeenvolging van geologische lagen die globaal dezelfde hydrogeologische eigenschappen hebben en zo één geheel vormen. De HCOV-dataset bevat rasters die per rastercel de hoogtewaarde (in m TAW) weergeven van de ondergrens van de betreffende hydrogeologische laag, met uitzondering van de raster voor de sokkel waar de top wordt voorgesteld. Naast een rasterbestand zijn er voor elke hoofdeenheid voorkomensgrenzen gekarteerd en aanwezig in de HCOV-dataset.

Deze serie bevat:

Geologie, Regionaal, Vlaamse Open data, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, geologie, Vlaams Gewest, ondergrond, hydrostratigrafie, hydrogeologie, DOV, grid, basis, voorkomen, voorkomensgrens, voorkomensgrenzen, raster, HCOV, Vlaanderen

  • INSPIRE-thema: Geologie
  • ISO-categorie: Geowetenschappelijke data

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 50 000
  • Bestandsformaat: Shapefile ESRI White Paper—July 1998, GML 2.1.2, ESRI ASCII Raster
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-01-2005
  • Einddatum: 01-01-2005