Stroomgebieddistricten, toestand 22/03/2016 Dataset

Alternatieve titel: Stroomgebieddistricten in Vlaanderen in uitvoering van 2000/60/EG (Kaderrichtlijn Water) zoals gerapporteerd aan de Europese Commissie (22/3/2016)

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

Dit bestand bevat de afbakeningen van de stroomgebieddistricten (SGD) voor de Schelde en de Maas zoals gerapporteerd aan de Europese Commissie in uitvoering van de Europese kaderrichtlijn Water (KRLW) 2000/60/EG. De KRLW wil de watervoorraden en waterkwaliteit in Europa veiligstellen, de gevolgen van overstromingen en perioden van droogte afzwakken en de lidstaten verplichten duurzaam met water om te springen. De centrale doelstelling is de goede toestand van het watersysteem bereiken. De afgebakende stroomgebieddistricten vormen een belangrijke geografische eenheid. Overeenkomstig het decreet integraal waterbeleid (artikel 1.1.3 §2) is een stroomgebieddistrict het gebied van land en zee, gevormd door één of meer aan elkaar grenzende stroomgebieden met de bijbehorende grondwateren, dat als de voornaamste eenheid voor stroomgebiedbeheer is omschreven.

Regionaal, Lijst M&R INSPIRE, Herbruikbaar, Kosteloos, Vlaamse Open data, Toegevoegd GDI-Vl, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden, River basin districts (Water Framework Directive), Management units (Floods Directive), River basin district, Water Information System for Europe (WISE), Water Framework Directive (WFD), Kaderrichtlijn water, Stroomgebiedsdistrict

  • INSPIRE-thema: Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden
  • ISO-categorie: Binnenwater

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 100 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 22-03-2016
  • Einddatum: 22-03-2022