VLOPS kaarten - Totale vermestende depositie 2012 (VLOPS16, Meteo 2012, Emissies 2012) Dataset

Alternatieve titel: VLOPS kaarten - Totale vermestende depositie 2012 (VLOPS16, Meteo 2012, Emissies 2012)

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: VLOPS16-1.0

Samenvatting:

VLOPS staat voor VLaams Operationele Prioritaire Stoffen-model. Met VLOPS kunnen de emissies van bronnen binnen en buiten Vlaanderen doorgerekend worden tot concentraties in de lucht en hun deposities. Het model houdt rekening met de atmosferische processen, zoals verspreiding, omzetting, droge depositie en natte depositie. Deze VLOPS-kaart toont de gemodelleerde totale vermestende depositie (in kg N/ha·jaar) in 2012 voor gans Vlaanderen op 1x1 km². Deze kaart werd berekend met VLOPS16 (gebaseerd op OPS4.5.0), de emissiecijfers voor NH3 en NOx in 2012 en de meteorologische gegevens van 2012. Voor deze kaart werden de resultaten voor de totale depositie van NHx en NOy bij elkaar opgeteld samen met een bijtelling voor opgelost organisch stikstof (DON) van 150 mol/ha.jaar.

Menselijke gezondheid en veiligheid, lucht, Herbruikbaar, Kosteloos, ammoniak, stikstofoxiden, VLOPS, stikstofdepositie, totale vermestende depositie, droge depositie, natte depositie, vermesting, NOx, NOy, NHx, NH3, OpenbareMetadata

  • INSPIRE-thema: Menselijke gezondheid en veiligheid
  • ISO-categorie: Natuur en milieu

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Grondresolutie: 1000 m
  • Bestandsformaat: GeoTiff 1.0
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)