INSPIRE - Annex I - PS.ProtectedSite - 92/43/EEG - Agenschap Natuur en Bos - habitatrichtlijngebieden Dataset

Alternatieve titel: Speciale Beschermingszones in Vlaanderen in uitvoering van 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) geharmoniseerd volgens INSPIRE

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Toestand 18/01/2013

Samenvatting:

Dit bestand bevat de afbakeningen van de habitatrichtlijngebieden (SBZ-H) zoals goedgekeurd door de Vlaamse regering op 4 mei 2001, bekrachtigd op 24 mei 2002 en gepubliceerd in het Belgisch staatsblad op 17 augustus 2002. Op 15 februari 2008 werd door de Vlaamse Regering ook de waterzone van het IJzer- en Schelde-estuarium bij de Commissie voorgesteld als bijkomende gebieden van communautair belang. Na openbaar onderzoek beslist de Vlaamse regering op 15 januari 2013 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 04 februari 2013) tot definitieve vaststelling van de afbakening van het deelgebied 11 'Boterakker' van de speciale beschermingszone BE2200037 'Uiterwaarden van de Limburgse Maas met Vijverbroek' als speciale beschermingszone in toepassing van de Habitatrichtlijn. Deze zone wordt thans aan de Europese Commissie voorgesteld als bijkomend gebied van communautair belang. De habitatrichtlijn of de Europese Richtlijn 92/43/EEG heeft tot doel de biodiversiteit in de lidstaten te behouden en streeft naar de instandhouding en het herstel van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna die hiervan deel uitmaken. De belangrijkste maatregel is de aanduiding van Speciale Beschermingszones. Dit bestand vervangt het vroeger verspreide bestand met de afbakeningen van de Habitatrichtlijngebieden en bevat aanvullende afbakeningen ten opzichte van de afbakeningen van de Habitatrichtlijngebieden op basis van het besluit van de Vlaamse regering van 24/05/2002. Deze dataset wordt op twee manieren ontsloten: -De habitatrichtlijngebieden, waarin gebieden die bestaan uit meerdere polygonen worden beschouwd als één element. Dit resultaat wordt bekomen door een dissolve-operatie uit te voeren op de oorspronkelijke dataset. -De habitatrichtlijndeelgebieden, waarbij er afzonderlijke polygonen zijn per deelgebied.

Metadata INSPIRE-conform, Beschermde gebieden, geografie, Regionaal, NATUURBEHOUD, FAUNA, HABITATS, LIDSTATEN, VOGELRICHTLIJNGEBIEDEN, FLORA, BOSBOUW, WILDBEHEER, AGIV-PRODUCT, HABITATRICHTLIJNGEBIEDEN, BIODIVERSITEIT, EUROPESE RICHTLIJN, NATUURBESCHERMING, NATURA2000, NATURA 2000, VLAAMSE OVERHEID - LEEFMILIEU, NATUUR EN ENERGIE - AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS, SPECIALE BESCHERMINGSZONES IN UITVOERING VAN DE HABITATRICHTLIJN 92/43/EEG, RAADPLEEGDIENST, WMS, WEB MAP SERVICE (WMS), Herbruikbaar, Kosteloos, Lijst M&R INSPIRE, Toegevoegd GDI-Vl, Vlaamse Open data, ProtectedSite, Natura 2000 gebieden (Habitatrichtlijn), Vlaams Gewest

  • INSPIRE-thema: Beschermde gebieden
  • ISO-categorie: biota

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: GML application schema v3.2.1
  • Referentiesysteem: EPSG:geonetwork.thesaurus.external.theme.inspire-theme

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 04-05-2001
  • Einddatum: 18-01-2013