Atlas van de woonuitbreidingsgebieden, toestand 01/04/2021 Dataset

Alternatieve titel: Wug

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: 2021.01

Samenvatting:

De Atlas van de woonuitbreidingsgebieden geeft voor alle woonuitbreidingsgebieden in Vlaanderen aan of ze vanuit juridisch of planologisch oogpunt kunnen ontwikkeld worden voor woningbouw, rekening houdend met het Vlaamse beleid rond ruimtelijke ordening. De Atlas houdt rekening met de opties van de op dit moment gekende plannen (algemeen plan van aanleg (APA), bijzonder plan van Aanleg (BPA), ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS), afbakeningsprocessen stedelijke gebieden, duinendecreet, habitatrichtlijngebieden, goedgekeurde niet-vervallen verkavelingen, woningbehoeftestudies, principiƫle akkoorden, enz.). Belangrijk: de Atlas vervangt de genoemde plannen niet. Deze plannen kunnen wijzigen en er kunnen plannen bijkomen. Bijgevolg is de Atlas slechts een momentopname, die regelmatig zal moeten bijgewerkt worden om zijn actualiteitswaarde te behouden. De Vlaamse overheid zal zich bij het beoordelen van dossiers baseren op de aanduidingen in de Atlas. Deze aanduidingen houden echter geen rekening met eventuele beperkingen die van toepassing kunnen zijn als gevolg van andere sectorale regelgeving, vb. bosdecreet, natuurdecreet, watertoets, veiligheidsrapportage, Milieueffectenrapportering (MER) enz. In die zin houdt de aanduiding in de Atlas slechts een voorwaardelijke beleidsmatige vrijgave van de gronden in. Meer info: https://omgeving.vlaanderen.be/atlas-woonuitbreidingsgebieden

Regionaal, Landgebruik, Toegevoegd GDI-Vl, Vlaamse Open data, Kosteloos, Herbruikbaar, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, WUG, WOONUITBREIDINGSGEBIED, ATLAS WOONUITBREIDINGEGEBIEDEN, WUG ATLAS, WOONUITBREIDING, WOONUITBREIDINGSGEBIEDEN, OpenbareMetadata

  • INSPIRE-thema: Landgebruik
  • ISO-categorie: Planning Kadaster

  • Status: Continu geactualiseerd
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: Shapefile
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72