Warmtekaart 2019 - Aantal energie-intensieve bedrijven in een straal van 5km met mogelijke vraag/aanbod restwarmte Dataset

Alternatieve titel: Warmtekaart 2019 - Aantal energie-intensieve bedrijven in een straal van 5km met mogelijke vraag/aanbod restwarmte

Dataset gecreëerd op:
Versie dataset: 2019

Samenvatting:

De 'Warmtekaart Vlaanderen 2019' werd in opdracht van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap opgesteld ter uitvoering van de EU-Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie en de Hernieuwbare Energie Richtlijn (EU) 2018/2001. De voornaamste producten zijn kaarten voor 2019 voor het grondgebied Vlaanderen met de warmtevraag van de grootverbruikers en kleinverbruikers, resultaten op niveau van de gemeenten en de statistische sectoren, kaarten van de bestaande en geplande warmtenetten en tenslotte ook locaties van potentiële leveringspunten van warmte. De studie werd uitgevoerd door VITO in samenwerking met de distributienetbeheerder Fluvius. Het bijhorende rapport kan u hier raadplegen: https://www.energiesparen.be/warmtekaart. Op basis van de locaties van de grootverbruikers met hun categorie van warmtevraag (zie kaartlaag 'Warmtevraag grootverbruikers 2019') werd een kaart afgeleid die op niveau van de statistische sectoren het aantal energie-intensieve bedrijven gewogen weergeeft in een straal van 5km rond elke sector. Onder energie-intensieve bedrijven worden grootverbruikers verstaan met een warmtevraag groter dan 1 GWh/jaar, de grootverbruikers met de laagste warmtevraag (0,2 – 1 GWh/jaar) werden niet meegenomen in de analyse. Deze kaart geeft op basis van de beschikbare data een eerste indicatie van de mogelijkheid tot vraag naar en/of aanbod van restwarmte in de regio, maar de kanttekening moet hier uiteraard gemaakt worden dat de lokale omstandigheden anders kunnen zijn dan wat zuiver op basis van de warmtevraag afgeleid kan worden. In deze cijfers hebben we immers geen zicht op locaties waar de bedrijfsprocessen mogelijks al geoptimaliseerd zijn waardoor ondanks de hoge warmtevraag er dus geen restwarmtepotentieel zou kunnen zijn. Voor meer achtergrondinformatie wordt verwezen naar het rapport van de Warmtekaart.

Regionaal, Energiebronnen, Kosteloos, Vlaamse Open data, Herbruikbaar, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, Vlaams Gewest, ENERGIEBRONNEN, WARMTEKAART, WARMTEVRAAG, VEKA, VITO, FLUVIUS, WARMTE, WARMTENET, RESTWARMTE, ENERGIE, ELEKTRICITEIT, AARDGAS, PV, EAN, OpenbareMetadata, WKK, WARMTEKAARTEN

  • INSPIRE-thema: Energiebronnen
  • ISO-categorie: Geowetenschappelijke data

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72