EU Register van Industriële Sites in Vlaanderen, toestand 17/01/2020 Dataset

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

EU Register van Industriële Sites in Vlaanderen dataset bevat de data zoals ze gerapporteerd wordt aan het EU register over industriële sites vanuit Vlaanderen. De dataset die alle informatie bevat over inrichtingen, installaties en installatie delen die gerapporteerd worden onder verordening (EG) nr. 166/2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling van een Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen en onder de Industriële Emissies richtlijn 2010/75/EU over grote stookinstallaties (voormalig gerapporteerd onder de LCP richtlijn 2001/80/EC), door de Vlaamse Overheid. Deze dataset maakt deel uit van een Europees brede dataset het EU Register. De data bevat de nominale thermische input van de grote stookinstallaties. Naast de Grote Stookinstallaties bevat de dataset ook alle andere installaties die onder de Industriële Emissies richtlijn gerapporteerd worden aan Europa. Informatie over het Jaarlijkse energieverbruik en de emissies van de onderdelen in deze dataset maakt geen deel uit van deze dataset maar van de thematische dataset gerapporteerd onder verordening (EG) nr. 166/2006 van het Europees Parlement en de Raad en de LCP richtlijn 2001/80/EC.

Herbruikbaar, Kosteloos, Vlaamse Open data, Lijst M&R INSPIRE, Toegevoegd GDI-Vl, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, Industrial sites - EU Registry (European Pollutant Release and Transfer Register), Directive 2010/75/EU, Sites and facilities (European Pollutant Release and Transfer Register), Regulation (EC) 166/2006, Regionaal, Production and industrial facilities, Industrial site, Industrial installation, Manufacturing activity, Faciliteiten voor productie en industrie, European Pollutant Release and Transfer Register, Industrial Emissions Directive, 32006R0166, 32010L0075

  • INSPIRE-thema: Faciliteiten voor productie en industrie
  • ISO-categorie: Natuur en milieu

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 100 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 17-01-2020