Oplossingsscenario voor erosieknelpunten - knelpunten Dataset

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

De kaart met oplossingsscenario's voor erosieknelpunten bevat de gegevens uit de gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen in Vlaanderen, goedgekeurd door de afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten van de Vlaamse Overheid. De gegevens uit deze plannen zijn voorstellen van nuttig geachte erosiebestrijdingsmaatregelen. De opname van maatregelen in deze plannen wil niet zeggen dat de maatregelen daadwerkelijk uitgevoerd zullen worden. Aangezien nog niet alle erosiegevoelige gemeenten beschikken over een goedgekeurd gemeentelijk erosiebestrijdingsplan, is de kaart niet als volledig te beschouwen. Naar schatting hebben ongeveer 120 gemeenten in het Vlaamse Gewest op minstens een deel van hun grondgebied te maken met water- en bewerkingserosie door de combinatie van de hellende topografie, het hoge leemgehalte in de bodem en de landbouwpraktijk met intensieve akkerbouw. In Vlaanderen zijn deze gemeenten geconcentreerd in een band van gemiddeld 30 kilometer in het zuiden van het Gewest. In het jaar 2020 beschikken 117 gemeenten over een goedgekeurd erosiebestrijdingsplan. Het gemeentelijk erosiebestrijdingsplan is opgebouwd uit enerzijds de studie van historische en omgevingsfactoren (de analyse van de randvoorwaarden), en anderzijds de identificatie van erosieknelpunten samen met een concept van oplossing bestaande uit een combinatie van brongerichte en symptoomgerichte erosiebestrijdingsmaatregelen voor elk van de knelpunten (de knelpuntanalyse). Een knelpunt wordt gedefinieerd als het gebied dat afwatert naar een gekend erosieprobleempunt. Een knelpunt kan de gemeentegrens overschrijden, aangezien de begrenzing van een afstromingsgebied bepaald wordt door de topografie en niet door de gemeentegrens. In principe kunnen knelpunten niet overlappen, tenzij bij een foutieve inschatting van het afstromingsgebied. Dat is soms het geval bij grensoverschrijdende knelpuntgebieden, omdat de erosiebestrijdingsplannen per gemeente en onafhankelijk van elkaar zijn opgemaakt, mogelijk door verschillende studiebureaus. Deze ‘fouten’ werden opgemerkt bij de evaluatie van de erosiebestrijdingsplannen, maar niet aangepast in deze kaart. De kaart met oplossingsscenario's voor erosieknelpunten bevat de niet gecorrigeerde gegevens van de goedgekeurde erosiebestrijdingsplannen. Opmerkingen die door de bevoegde administratie werden gegeven, zijn in aparte documenten per plangebied te consulteren. De plannen die ter goedkeuring werden ingediend, werden opgesteld door verschillende studiebureaus. De verscheidenheid van naamgeving en symbologie van erosiebestrijdingsmaatregelen werd voor deze kaart gereduceerd tot tien klassen van maatregelen, verdeeld over punt-, lijn- en vlakmaatregelen. De datalaag "plangebieden" bevat de afbakening van de gebieden waarvoor de gemeenten hun gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen hebben opgemaakt.

Behoort tot serie: Oplossingsscenario voor erosieknelpunten Datasetserie

Gebieden met natuurrisico's, ondergrond, bodemerosie, Herbruikbaar, Kosteloos, Vlaamse Open data, Toegevoegd GDI-Vl, DOV, Vlaanderen, Ondergrond, Databank Ondergrond Vlaanderen, Departement Omgeving

  • INSPIRE-thema: Gebieden met natuurrisico's
  • ISO-categorie: Geowetenschappelijke data

  • Status: Continu geactualiseerd
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: GML 3.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)