Kleinschalige erosiebestrijdingswerken Dataset

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

De kaart met kleinschalige erosiebestrijdingswerken bevat de erosiebestrijdingswerken die gerealiseerd zijn of op korte termijn zullen gerealiseerd worden door (lokale) overheden. Deze datalaag omvat zowel de gemeentelijke erosiebestrijdingswerken die met subsidies van de Vlaamse Overheid (Departement Omgeving) in het kader van het Erosiebesluit zijn aangelegd als erosiebestrijdingswerken die via een ander financieringskanaal (gemeente, provincie, landinrichting, ruilverkaveling,...) werden gerealiseerd. De erosiebestrijdingswerken bestaan uit één of een combinatie van meerdere maatregelen, zoals aarden dammen, erosiepoelen, bufferbekkens, buffergrachten, grasstroken, graszones, houtige kleine landschapselementen, etc.

Bodem, ondergrond, bodemerosie, erosiebeheersing, Herbruikbaar, Kosteloos, Vlaamse Open data, Toegevoegd GDI-Vl, DOV, Vlaanderen, Ondergrond, Databank Ondergrond Vlaanderen, Departement Omgeving

  • INSPIRE-thema: Bodem
  • ISO-categorie: Geowetenschappelijke data

  • Status: Continu geactualiseerd
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: GML 3.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)