Landschapskenmerkenkaart Dataset

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: 2002.2

Samenvatting:

De landschapskenmerkenkaart is het resultaat van de aanvullende inventaris van de ruimtelijke landschapskenmerken van bovenlokaal belang in Vlaanderen. De geïnventariseerde ruimtelijk structurerende landschapselementen en -kenmerken zijn zowel van fysische (reliëf, hydrografie,...), biotische (planten, struiken, bomen, cultuurgewassen,...) of menselijke (nederzettingsgeografie, landname en kolonisatie, wonen en werken, landbouw en industrie, verkeer en transport,...) aard. De term "ruimtelijk structurerend landschapskenmerk" is geoperationaliseerd a.h.v. 3 criteria: het kenmerk heeft door zijn aanwezigheid een invloed op de opbouw, ruimtelijke configuratie; het is visueel dominant aanwezig en het heeft een bakenfunctie; het is typisch oriënterend voor een bepaalde streek. De kartering van de belangrijke landschapskenmerken is uitgevoerd op kaartschaal 1 : 50 000.

Regionaal, Landgebruik, Herbruikbaar, Kosteloos, Toegevoegd GDI-Vl, Vlaamse Open data, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, MVG, AROHM, KANALEN, WATERLOPEN, LANDSCHAPPEN, MONUMENTEN, STRUCTUURPLANNEN, MVG - DEPARTEMENT LIN - AROHM - AFDELING MONUMENTE, AGIV-PRODUCT, AANVULLENDE INVENTARIS VAN DE RUIMTELIJKE LANDSCHA, LANDSCHAPSPLANNING, UITVOERINGSPLANNEN, MER, PUNTELM, CLUVLAK, CLUPUNT, CLULIJN, LANDSCHAPSKENMERKENKAART, OpenbareMetadata

  • INSPIRE-thema: Landgebruik
  • ISO-categorie: Natuur en milieu

  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 50 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 21-05-2002
  • Einddatum: 12-11-2002