Poldergraslanden Dataset

Alternatieve titel: Poldergraslanden

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

De GIS-laag bevat de historisch permanente graslanden (HPG) in de landbouwstreek Polders, inclusief hun beschermingsstatuut, zoals goedgekeurd door de VR op 27/11/2015. Een deel van deze HPG is beschermd onder de natuurwetgeving (art. 7 en 8 van het BVR van 23/07/1998). De overige HPG zijn beschermd onder de landbouwwetgeving. De HPG die beschermd zijn onder de natuurwetgeving zijn eveneens beschermd onder de landbouwwetgeving. Het veld “status” geeft het beschermingsstatuut van de HPG aan. De HPG die onder de natuurwetgeving vallen zijn ofwel verboden te wijzigen (‘verbod’) ofwel vergunningsplichtig (‘vergunning’). De HPG die niet onder de natuurwetgeving vallen werden gebruikt als basis voor het aanduiden van het ecologisch kwetsbaar blijvend grasland (EKBG) onder de landbouwperceelsregistratie. Deze HPG zijn dus beschermd onder landbouwwetgeving. De HPG die onder de natuurwetgeving vallen werden eveneens als basis gebruikt voor het aanduiden van EKBG. Volgende codes komen voor in het veld status: - ‘verbod + EKBG’: HPG verboden te wijzigen onder natuurwetgeving en als basis gebruikt voor aanduiding EKBG - ‘vergunning + EKBG’: HPG vergunningsplicht voor het wijzigen onder natuurwetgeving en als basis gebruikt voor aanduiding EKBG - ‘EKBG’: HPG niet beschermd onder natuurwetgeving, als basis gebruikt voor aanduiden EKBG

Regionaal, Beschermde gebieden, beschermd gebied, polder, beschermingsmaatregel, (natuurlijke) hulpbronnen, beleid inzake natuurbehoud, Herbruikbaar, Kosteloos, Vlaamse Open data, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, beschermde gebieden, vegetatie, polders, natuur, grasland, vloanders, westvloanderen, oostvlaanderen, OpenbareMetadata

  • INSPIRE-thema: Beschermde gebieden
  • ISO-categorie: Natuur en milieu

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Grondresolutie: 0 m
  • Bestandsformaat: GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 27-11-2015
  • Einddatum: 31-12-2068