Potentieel Natuurlijke Vegetatie, 2001 Dataset

Alternatieve titel: PNV

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: 2001

Samenvatting:

De PNV geeft weer welke Potentieel Natuurlijke Vegetatie zich zou kunnen ontwikkelen bij een natuurlijke verbossing. Met menselijke ingrepen die hydrologie, bodem e.d. sterk wijzigen, werd geen rekening gehouden. De kaart wordt optimaal gebruikt op schaal 1:20.000. De kaart is geschikt voor landschapsstudies, ecosysteemvisies e.d. maar minder voor detailstudies (beheersplannen, MER's, ... ). De kaart werd immers ontwikkeld uit de digitale bodemkaart en neemt de fouten ervan gedeeltelijk over. In zeepolders en polders in het brakwatergebied langsheen de Schelde is bos geen climax en deze gebieden werden niet ingekleurd.

geografie, Toegevoegd GDI-Vl, Herbruikbaar, Vlaamse Open data, Kosteloos, natuurbehoud, polder, verbossing, bosbouw, bostype, natuurontwikkeling, bebossing, landschapsstudie, beheersplan, zeepolder, brakwatergebied, climax vegetatie, natuurlijke vegetatie, historisch bos

  • ISO-categorie: biota

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 20 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-01-2001
  • Einddatum: 01-01-2001