Strategische geluidsbelastingkaart - 2011 - belangrijke en aanvullende wegen - Lden - contouren Dataset

Dataset gecreëerd op:
Versie dataset: Januari 2013

Samenvatting:

Strategische geluidsbelastingkaart voor wegverkeer met meer dan 3 miljoen voertuigpassages per jaar volgens RL 2002/49/EG, samen met impact van aanvullende wegen. Het referentiejaar van deze data is 2011. Op de geluidskaart wordt aangegeven aan hoeveel geluid de omgeving wordt blootgesteld. De geluidsbelasting wordt daarbij uitgedrukt in de parameter Lden. Het Lden-niveau is een gewogen jaargemiddeld geluidsdrukniveau over het etmaal waarbij de avond- en nachtniveaus relatief gezien zwaarder doorwegen, wat overeenkomt met de vaststelling dat geluidsoverlast ’s avonds en ’s nachts doorgaans als hinderlijker wordt ervaren. Uit Europees onderzoek blijkt dan ook dat een Lden een relatief goede voorspeller is van de mate waarin omwonenden hinder kunnen ondervinden.Deze geluidsbelastingkaarten worden geactualiseerd om de 5 jaar.

Regionaal, Menselijke gezondheid en veiligheid, geluidshinder, Toegevoegd GDI-Vl, Vlaamse Open data, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, Major roads noise exposure delineation day-evening-night (Noise Directive), WEGVERKEER, GELUIDSKAART, GELUIDSHINDER, HINDER, GELUID, OpenbareMetadata

  • INSPIRE-thema: Menselijke gezondheid en veiligheid
  • ISO-categorie: Natuur en milieu

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 20 000
  • Bestandsformaat: Shapefile ESRI White Paper—July 1998
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72