Erkende Natuurreservaten Dataset

Alternatieve titel: Erkende natuurreservaten

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: versie 1.0

Samenvatting:

Deze laag bevat de begrenzingen op perceelsniveau van de erkende natuurreservaten in Vlaanderen. Private personen of rechtspersonen andere dan het Vlaamse Gewest of de Staat kunnen hun terrein laten erkennen als natuurreservaat. De erkenning van natuurreservaten wordt in het Natuurdecreet aan een aantal criteria onderworpen (art. 34 ยง1, art. 36). De voornaamste bepalingen rond erkenning van natuurreservaten zijn echter terug te vinden in het Besluit van de Vlaamse regering van 27 juni 2003. Het B.V.R. van 27/06/2003 omschrijft in de artikels 10, 11 en 12 de procedures voor erkenningen, uitbreidingen en hernieuwingen van de erkenning van private natuurreservaten.

Regionaal, Beschermde gebieden, Landgebruik, Vlaamse Open data, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, NATUURBEHOUD, NATUURGEBIEDEN, NATUURRESERVAAT, NATUURBEHEER, NATUURGEBIED, NATRES, NATUURVERENIGINGEN, ERKENDE NATUURRESERVATEN, ERKEND NATUURRESERVAAT, WMS, WEB MAP SERVICE (WMS), OpenbareMetadata

  • INSPIRE-thema: Beschermde gebieden
  • ISO-categorie: Natuur en milieu

  • Status: Continu geactualiseerd
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 16-12-1981
  • Einddatum: 30-06-2044