Bodemclassificaties Dataset

Alternatieve titel: Bodemclassificaties

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

Het Belgische bodemclassificatiesysteem bestaat uit een bodemtype dat overeenkomt met één van de 3 classificatietypes: de algemene, de kuststreek en de kunstmatige gronden classificatie. Het bodemtype van de algemene Belgische bodemclassificatie wordt opgebouwd uit verschillende onderdelen zoals een substraat, textuurklasse, drainageklasse, profielontwikkelingsgroep, fasen en varianten. Dit morfogenetisch classificatiesysteem kon niet toegepast worden in de kuststreek, aangezien de bodems in deze streek geen profielontwikkeling vertonen. Daardoor wordt voor de kuststreek een apart Belgisch classificatiesysteem gebruikt. Ook voor bodemprofielen met een sterke menselijke verstoring, kunstmatige gronden, bestaat er binnen België een apart classificatiesysteem. Naast de Belgische bodemclassificatiesystemen wordt ook de internationale World Reference Base (WRB) bodemclassificatie gebruikt. Het WRB systeem gebruikt ‘Reference Soil Groups' (RSG’s), ‘Principal Qualifiers’ (PQ’s) en 'Supplementatry Qualfiers' (SP's). Naast het Belgische bodemclassificatiesysteem en de WRB classificatie bevat de databank ook andere bodemclassificaties aangeduid als extra bodemclassificaties met o.a. de bodemclassificaties volgens het Aardewerk systeem. De Aardewerk classificatie is een voorloper van de Belgische bodemclassificatie en werd enkel in de beginjaren van de Belgische bodemkartering toegepast.

Bodem, Bodemgebruik, Regionaal, Herbruikbaar, Kosteloos, Vlaamse Open data, Toegevoegd GDI-Vl, Metadata GDI-Vl-conform, Metadata INSPIRE-conform, ondergrond, bodemkaart, bodemtextuur, bodemprofiel, bodemanalyse, bodembiologie, bodemchemie, bodemkunde, bodemlaag, bodemproces, bodemstructuur, bodemvorming, bodemdaling, bodemdegradatie, bodemerosie, bodemfunctie, bodemgebruik, bodemgesteldheid, bodemkwaliteit, bodemlucht, bodemorganisme, bodemverdichting, bodemverzuring, bodemvocht, bodemvochthuishouding, bodemvruchtbaarheid, doorsijpeling van water in de bodem, DOV, Vlaanderen, Ondergrond, Databank Ondergrond Vlaanderen, Departement Omgeving, Profielput, Bodemprofielgegevens

  • INSPIRE-thema: Bodem
  • ISO-categorie: Geowetenschappelijke data

  • Status: Continu geactualiseerd
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 20 000
  • Bestandsformaat: GML 3.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)