Warmtekaart 2019 - Warmtevraagdichtheid kleinverbruikers Dataset

Alternatieve titel: Warmtekaart 2019 - Warmtevraagdichtheid kleinverbruikers

Dataset gecreëerd op:
Versie dataset: 2019

Samenvatting:

De 'Warmtekaart Vlaanderen 2019' werd in opdracht van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap opgesteld ter uitvoering van de EU-Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie en de Hernieuwbare Energie Richtlijn (EU) 2018/2001. De voornaamste producten zijn kaarten voor 2019 voor het grondgebied Vlaanderen met de warmtevraag van de grootverbruikers en kleinverbruikers, resultaten op niveau van de gemeenten en de statistische sectoren, kaarten van de bestaande en geplande warmtenetten en tenslotte ook locaties van potentiële leveringspunten van warmte. De studie werd uitgevoerd door VITO in samenwerking met de distributienetbeheerder Fluvius. Het bijhorende rapport kan u hier raadplegen: https://www.energiesparen.be/warmtekaart. De warmtevraagdichtheid per substraatsegment wordt weergegeven door inkleuring van wegsegmenten op de kaart en weergegeven voor energieverbruikers met een jaarlijkse warmtevraag kleiner dan of gelijk aan 200 MWh. De exacte warmtevraag voor deze energieverbruikers wordt op kaart gezet en is daarbij omwille van privacyredenen geaggregeerd tot op het niveau van minstens 5 verbruiksadressen. De warmtevraag is berekend op basis van de gas- en elektriciteitsverbruiksgegevens van Fluvius en bijschattingen van het gemiddelde biomassa- en stookolieverbruik uit de Energiebalans. De warmtevraagdichtheid drukt de totale warmtevraag per substraatsegment uit ten opzichte van de lengte van de verharde wegen zoals gedefinieerd in de kaartlaag Wegverbindingen van het GRB. De kartering van de warmtevraag gebeurt ter hoogte van het aangrenzende wegsegment. De wegverbindingen van het GRB werden hiervoor aanvankelijk verdeeld in segmenten van 10m en vervolgens samengenomen waar nodig om zo tot het minimum van 5 verbruiksadressen te komen. Ook lege segmenten kwamen hiervoor in aanmerking maar een maximale uitbreiding met 200m werd hier voorzien. Waar het niet haalbaar was om op die manier tot een cluster van minstens 5 verbruikers te komen, worden de verbruiksadressen aan een confidentieel te behandelen wegsegment toegekend. In deze confidentieel te behandelen segmenten bevindt zich slechts 1,8% van het totaal aantal kleinverbruikers en 3,2% van de warmtevraag van de kleinverbruikers. Naast de totale warmtevraag per segment en de warmtevraagdichtheid, uitgedrukt per lengte van het wegsegment, bevat deze kaartlaag ook nog de volgende informatie: elektriciteitsverbruik, gasverbruik, aantal verbruiksadressen, aantal EAN elektriciteit en EAN gas en het aantal verbruiksadressen met een PV-installatie. Er dient opgemerkt te worden dat een verbruiksadres verwijst naar een aansluitingspunt in het netwerk van Fluvius en bijgevolg in enkele gevallen meerdere wooneenheden kan omvatten. Voor meer achtergrondinformatie wordt verwezen naar het rapport van de Warmtekaart.

Regionaal, Energiebronnen, Kosteloos, Vlaamse Open data, Herbruikbaar, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, Vlaams Gewest, ENERGIEBRONNEN, WARMTEKAART, WARMTEVRAAG, VEKA, VITO, FLUVIUS, WARMTE, WARMTENET, RESTWARMTE, ENERGIE, ELEKTRICITEIT, AARDGAS, PV, EAN, OpenbareMetadata, WKK, WARMTEKAARTEN

  • INSPIRE-thema: Energiebronnen
  • ISO-categorie: Geowetenschappelijke data

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72