Geografische indeling van watersystemen, 19/07/2013 Dataset

Alternatieve titel: Watersystemen

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Besluit Vlaamse Regering 19/07/2013

Samenvatting:

De Vlaamse overheid streeft naar duurzame ontwikkeling van de watersystemen in Vlaanderen. Een watersysteem is een samenhangend en functioneel geheel van oppervlaktewater, grondwater, waterbodems en oevers, met inbegrip van de daarin voorkomende levensgemeenschappen en alle bijhorende fysische, chemische en biologische processen en de daarbij horende technische infrastructuur. Het waterbeleid van de Vlaamse overheid is uitgewerkt in het "Decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003". Hierin worden de watersystemen op basis van hydrologische, geomorfologische, ecologische en functionele eigenschappen ingedeeld. Er bestaan verschillende niveaus van watersysteemgrenzen: stroomgebiedsdistricten, stroomgebieden, deelstroomgebieden of bekkens en deelbekkens. Het decreet Integraal waterbeleid vertaalt de indeling in watersystemen door in de organisatiestructuur en de planning voor het integraal waterbeleid.

Regionaal, Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden, geografie, River basin districts (Water Framework Directive), River basin districts sub-units (Water Framework Directive), Vlaamse Open data, Toegevoegd GDI-Vl, Herbruikbaar, Kosteloos, Lijst M&R INSPIRE, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, afwatering, bekken, captatiezone, deelbekken, meer, oppervlaktewater, rivier, stroomgebied, stroomgebieddistrict, vha-bekken, vha-deelbekken, vha-waterloop, vha-zone, Vlaamse hydrografische atlas, integraal waterbeleid, waterschap, watersysteem, bekkenbeheerplan, bekkenvoortgangsrapport, bekkensecretariaat, algemene bekkenvergadering, deelbekkenbeheerplan, stroomgebiedbeheerplan, administratieve eenheden, grens

  • INSPIRE-thema: Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden
  • ISO-categorie: Binnenwater

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Einddatum: 19-07-2013