Milieubewakingsvoorzieningen Dataset

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

Samengesteld vectorieel bestand van milieubewakingsvoorzieningen zoals bedoeld in het INSPIRE thema Milieubewakingsvoorzieningen. De elementen zijn afkomstig uit het 'Meetnet afvalwater', 'Meetnet riooloverstorten' en 'Meetplaatsen oppervlaktewaterkwaliteit'.

Regionaal, Milieubewakingsvoorzieningen, water, waterkwaliteit, afvalwater, oppervlaktewater, overloop, invloed op het milieu, investering voor de beheersing van milieuverontreiniging, herstel van de waterkwaliteit, waterkwaliteitsbeheer, wateranalyse, bio-monitoring, zoetwaterbiologie, macrofyt, waterbodem, ecologie van het water, ecotoxicologie, fytoplankton, fysische eigenschappen, chemische eigenschappen, meetnet(werk), milieuverontreinigingsnorm, meting milieuverontreiniging, milieukwaliteit, afvalwaterzuivering, waterzuivering, waterverontreiniging, afvalwaterkwaliteit, afvalverwerking, gecombineerd afvalwater, huishoudelijk afvalwater, industrieel afvalwater, stedelijk afvalwater, waterkringloop, regenwater, waterloop, rioolwaterverwerking, afvalwaterverwerking, koelwater, uitstoot van afvalwater, Vlaanderen, Lijst M&R INSPIRE, Vlaamse Open data, Herbruikbaar, Kosteloos, Toegevoegd GDI-Vl, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, Directive 91/676/EEC, Monitoring stations (Nitrates Directive), Directive 2000/60/EC, Monitoring stations (Water Framework Directive), Regulation (EC) 166/2006

  • INSPIRE-thema: Milieubewakingsvoorzieningen
  • ISO-categorie: Natuur en milieu

  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 5 000
  • Bestandsformaat: GML 3.2.1
  • Referentiesysteem: ETRS89