Meetplaatsen oppervlaktewaterkwaliteit, toestand 11 oktober 2019 Dataset

Alternatieve titel: Meetnet oppervlaktewaterkwaliteit

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Toestand 11/10/2019

Samenvatting:

Vectorieel bestand met de meetplaatsen oppervlaktewaterkwaliteit.

invloed op het milieu, investering voor de beheersing van milieuverontreiniging, herstel van de waterkwaliteit, waterkwaliteit, waterkwaliteitsbeheer, oppervlaktewater, wateranalyse, bio-monitoring, zoetwaterbiologie, macrofyt, waterbodem, ecologie van het water, ecotoxicologie, fytoplankton, Toegevoegd GDI-Vl, Vlaamse Open data, Kosteloos, Herbruikbaar, oppervlaktewaterkwaliteit, milieukwaliteit, milieuverontreiniging, herstel van waterkwaliteit, fysisch-chemische eigenschappen, meetnet

  • ISO-categorie: Binnenwater

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-01-1991
  • Einddatum: 11-10-2019