Beheergebieden ontwikkelingsbeheer soortenrijk grasland, Toestand 7/2/2018 Dataset

Alternatieve titel: Beheergebieden botanisch beheer

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Toestand 07/02/2018

Samenvatting:

Overzicht van de gebieden, gelegen in Vlaanderen, waarbinnen een beheerovereenkomst voor de ontwikkeling van soortenrijk grasland kan gesloten worden, zoals bepaald bij Ministerieel Besluit.Graslanden in landbouwgebruik bestaan vaak uit een beperkt aantal grassoorten met een hoge voederwaarde. Om de diversiteit aan grassen en kruiden op dergelijke percelen te verhogen, biedt de VLM beheerovereenkomsten voor de ontwikkeling van soortenrijk grasland aan. Een beheerovereenkomst voor soortenrijk grasland houdt onder meer in dat er geen bestrijdingsmiddelen, meststoffen en bodemverbeteraars gebruikt worden op het perceel. Bovendien moet afhankelijk van het stadium waarin het grasland zich bevindt, een specifiek maai- en/of beweidingsregime toegepast worden zoals bepaald door een deskundige voor de start van de overeenkomst. Om het opbrengstverlies te compenseren, ontvangt de landbouwer vijf jaar lang een jaarlijkse vergoeding.Beheerovereenkomsten voor de ontwikkeling van soortenrijk grasland kunnen enkel gesloten worden op graslanden in daarvoor afgebakende beheergebieden. Deze beheergebieden worden door de Vlaamse minister afgebakend, op voorstel van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO).

(milieu)beschermingsbeleid, gemeenschappelijk landbouwbeleid, landbouw en milieu, floraherstel, Kosteloos, Herbruikbaar, Vlaamse Open data, Toegevoegd GDI-Vl, beheerovereenkomst, agromilieu-klimaatmaatregel, ecosysteemdienst, plattelandsontwikkeling, landbouwbeleid, PDPO, GLB, graslandbeheer, agrobiodiversiteit

  • ISO-categorie: Landbouw en Veeteelt

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 5 000
  • Bestandsformaat: GML 2.1.2, Shapefile
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-01-2014
  • Einddatum: 31-12-2020