Gebieden met recht van voorkoop, speciale beschermingszones natuur, 22/07/2015 Dataset

Alternatieve titel: RVVVSBZ

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Toestand 22/07/2015

Samenvatting:

Gebieden met recht van voorkoop, speciale beschermingszones natuur: Overzicht van de gebieden waarin een voorkooprecht is ingesteld in uitvoering van art. 37, §1, 2° en 6° van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (B.S. 10/01/1998). Speciale beschermingszones zijn gebieden die door een EU-lidstaat (o.a. België) werden aangewezen voor bepaalde habitats en/of soorten ter uitvoering van de Vogel- of de Habitatrichtlijn. Het voorkooprecht binnen deze speciale beschermingszones is geldig: - binnen de groen- en bosgebieden en de bosuitbreidingsgebieden en de met al deze gebieden vergelijkbare bestemmingsgebieden, aangewezen op de plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke ordening; - in de zoekzones (afgebakend conform artikel 50septies, §4, eerste lid van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu) ongeacht de planologische bestemming in de goedgekeurde plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen.

geografie, Kosteloos, Vlaamse Open data, Herbruikbaar, Toegevoegd GDI-Vl, vogelrichtlijn, habitatrichtlijn, speciale beschermingszone, Natura 2000, voorkooprecht, recht van voorkoop

  • ISO-categorie: biota

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 25 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 17-07-2014