Terreinen van Seveso-inrichtingen in Vlaanderen Dataset

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: meest actuele versie

Samenvatting:

Seveso-inrichtingen zijn inrichtingen met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen op hun bedrijfsterrein die vallen onder het toepassingsgebied van de Seveso-richtlijn betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen hogedrempel- en lagedrempelinrichtingen. Deze datalaag omvat de terreingrenzen van de Seveso-inrichtingen in Vlaanderen.

Regionaal, Faciliteiten voor productie en industrie, Directive 2012/18/EU, industrie, Kosteloos, Herbruikbaar, Vlaamse Open data, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, Seveso, Seveso-inrichtingen, Sevesobedrijven, lagedrempelinrichtingen, hogedrempelinrichtingen, lagedrempelbedrijven, hogedrempelbedrijven, MercatorNet, OpenbareMetadata

  • INSPIRE-thema: Faciliteiten voor productie en industrie
  • ISO-categorie: Natuur en milieu

  • Status: Continu geactualiseerd
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 5 000
  • Bestandsformaat: Shapefile ESRI White Paper July 1998, KML 2.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72