INSPIRE - Annex I - PS.ProtectedSite - Habitats Birds - Agentschap Natuur en Bos - vogelrichtlijngebieden Dataset

Alternatieve titel: Speciale Beschermingszones in Vlaanderen in uitvoering van 2009/147/EG (Vogelrichtlijn) geharmoniseerd volgens INSPIRE

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Toestand 22/07/2005

Samenvatting:

INSPIRE - Annex I - PS.ProtectedSite - Habitats Birds - Agentschap Natuur en Bos - vogelrichtlijngebieden: Dit bestand bevat de afbakeningen van de vogelrichtlijngebieden (SBZ-V) zoals goedgekeurd door de Vlaamse regering op 17 oktober 1988, 20 september 1996, 23 juni 1998, 17 juli 2000 en 22 juli 2005. De vogelrichtlijn of de Europese Richtlijn 2009/147/EG heeft tot doel de instandhouding van alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het Europese grondgebied van de lidstaten te bevorderen. De belangrijkste maatregel is de aanduiding van Speciale Beschermingszones. In deze gebieden dienen maatregelen getroffen te worden voor de bescherming van de vogelsoorten en van hun leefgebieden. De aanduiding of afbakening van de gebieden is gebeurd op het terrein op analoge kaarten. De digitalisering is gebeurd op het scherm met behulp van middenschalig kaartmateriaal op schaal 1/25.000 of op 1/50.000.

Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, Regionaal, Beschermde gebieden, vogelbescherming, BESCHERMINGSZONES, VOGELRICHTLIJNGEBIEDEN, VOGELRICHTLIJNGEBIED, VOGELSOORTEN, HABITATRICHTLIJN, VOGELRICHTLIJN, SBZ-V, LEEFGEBIEDEN, EUROPESE RICHTLIJN, SBZ-V_22072005, AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS, NATURA2000, NATURA 2000, Herbruikbaar, Kosteloos, Lijst M&R INSPIRE, Toegevoegd GDI-Vl, Vlaamse Open data, Natura 2000 sites (Habitats Directive), Vlaams Gewest

  • ISO-categorie: biota

  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 50 000
  • Bestandsformaat: GML application schema v3.2.1
  • Referentiesysteem: ETRS89-extended / LAEA Europe

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 17-07-2000
  • Einddatum: 22-07-2005