Infiltratiegevoelige bodems – (Watertoets) Dataset

Alternatieve titel: Infgev

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: 1.0 - Toestand 20/07/2006

Samenvatting:

De kaart met de infiltratiegevoelige bodems ten behoeve van de watertoets werd opgemaakt om te kunnen nagaan in welke gebieden er relatief gemakkelijk hemelwater kan infiltreren naar de ondergrond. Infiltratie van hemelwater naar het grondwater is belangrijk omdat daardoor de oppervlakkige afstroming en dus ook de kans op wateroverlast afneemt. Bovendien staat infiltratie in voor de aanvulling van de grondwatervoorraden en zodoende voor het tegengaan van verdroging van watervoerende lagen en van waterafhankelijke natuur.

Regionaal, Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden, geografie, Vlaamse Open data, Herbruikbaar, Kosteloos, Toegevoegd GDI-Vl, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, WATER, MILIEUMAATSCHAPPIJ, ONDERGROND, GRONDWATER, NATUUR, VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ, AGIV-PRODUCT, WATERTOETS, INFGEV, INFILTREREN, INFILTRATIE, AFSTROMING, WATEROVERLAST, GRONDWATERVOORRADEN, INFILTRATIEGEVOELIGHEID, WATERTOETSBESLUIT, WATERTOETSKAART, INFILTRATIEGEVOELIGE BODEMS – (WATERTOETS)

  • INSPIRE-thema: Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden
  • ISO-categorie: Natuur en milieu

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 20 000
  • Bestandsformaat: GeoTIFF 1.0
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 05-07-2005
  • Einddatum: 20-07-2006