INSPIRE geharmoniseerd - Bodemlocaties Dataset

Alternatieve titel: Bodemprofielen en bodemboringen

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

Een bodemlocatie is ofwel een profielput of een boring. Een boring is altijd één puntlocatie (x,y,z) en een profielput heeft minimum één en maximum twee puntlocaties (begin- en eindpunt van de profielput). Een profielput is een uitgegraven put in de bodem waarin profielbeschrijvingen, monsternames of bodemobservaties worden uitgevoerd. Een profielbeschrijving is een waarneming van bodemhorizonten en/of bodemlagen in een uitgegraven profielput. Een bodemhorizont is een visueel te onderscheiden deel van de bodem dat ontstaan is door omzetting van het moedermateriaal door pedogenetische processen of door het afzetten van organisch materiaal. Een bodemhorizont heeft voor de meeste bodemvariabelen homogene morfologische en analytische karakteristieken. Een bodemlaag daarentegen is ontstaan door niet-pedogenetische processen. Aan de hand van een profielput krijg je een beeld van de bodemkundige opbouw. Een boring is het resultaat van het boren in de ondergrond met verwijdering van bodem door middel van een gereedschap in de vorm van een holle buis. Aan de hand van dit opgeboorde bodemmateriaal worden bodembeschrijvingen, bodemobservaties en monsternames uitgevoerd. De bodemlocaties uit de 'Aardewerk-Vlaanderen-2010' databank worden afzonderlijk ontsloten in de datasets 'Bodemprofielen kartering Belgische bodemkaart' en 'Oppervlaktemonsters kartering Belgische bodemkaart'.

Bodem, Bodemgebruik, Regionaal, Herbruikbaar, Kosteloos, Vlaamse Open data, Toegevoegd GDI-Vl, Metadata GDI-Vl-conform, Metadata INSPIRE-conform, Lijst M&R INSPIRE, ondergrond, bodemkaart, bodemtextuur, bodemprofiel, bodemanalyse, bodembiologie, bodemchemie, bodemkunde, bodemlaag, bodemproces, bodemstructuur, bodemvorming, bodemdaling, bodemdegradatie, bodemerosie, bodemfunctie, bodemgebruik, bodemgesteldheid, bodemkwaliteit, bodemlucht, bodemorganisme, bodemverdichting, bodemverzuring, bodemvocht, bodemvochthuishouding, bodemvruchtbaarheid, doorsijpeling van water in de bodem, DOV, Vlaanderen, Ondergrond, Databank Ondergrond Vlaanderen, Departement Omgeving, Profielput, Bodemprofielgegevens

  • INSPIRE-thema: Bodem
  • ISO-categorie: Geowetenschappelijke data

  • Status: Continu geactualiseerd
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 20 000
  • Bestandsformaat: GML 3.2
  • Referentiesysteem: EPSG:4258