Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart - Toestand 2018 Dataset

Alternatieve titel: BWK22

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Toestand 2018

Samenvatting:

De Biologische Waarderingskaart (BWK) is een uniforme inventarisatie en evaluatie van het gehele Vlaamse grondgebied aan de hand van een set karteringseenheden die staan voor vegetaties, bodembedekking en kleine landschapselementen (lijn- en puntvormige elementen). Ook met de aanwezigheid van belangrijke fauna-elementen is er rekening gehouden. De vernieuwde BWK, versie 2, probeert, in vergelijking met de versie 1, aan meer vereisten en noden te voldoen, zowel inhoudelijk als op het gebied van nauwkeurigheid. In deze versie van de BWK zijn ook de Natura 2000 habitattypen opgenomen. In Vlaanderen komen actueel 47 Natura 2000 habitattypen van de Bijlage I van de Habitatrichtlijn voor. Daarnaast zijn er in Vlaanderen ook 15 regionaal belangrijke biotopen gedefinieerd. Dit zijn biotopen die naar biologische waarden en belang voor de biodiversiteit vergelijkbaar zijn met habitattypen, maar die op Europees niveau minder bedreigd zijn. Deze kaart geeft de best beschikbare informatie anno 2018 over de verspreiding van de Natura 2000 habitattypen, de regionaal belangrijke biotopen en de karteringseenheden van de Biologische Waarderingskaart. Dit kan een vereenvoudiging zijn van de werkelijkheid op terrein. Ten allen tijde geldt de reƫle situatie op terrein voor toepassing t.b.v. het beleidsmatig en wettelijk kader.

Behoort tot serie: Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart Datasetserie

natuurwaarde, biodiversiteit, waterkwaliteit, natuurlijk landschap, biotoop, (rivier)oevervegetatie, flora (gezamenlijke vegetatie), fauna, natuurlijke fauna, plantensoorten, habitat, Vlaamse Open data, Herbruikbaar, Toegevoegd GDI-Vl, Kosteloos, biologische waardering, biologische waarderingskaart, biotoopinformatie, biotoopzeldzaamheid, diversiteit, ecotopen, faunistisch belangrijk gebied, habitattype, landschapselement, natuurbehoud, natuurbeleid, zeldzame diersoorten, bodembedekking, bwk, ecotoop, flora, kwetsbaarheid, landschapselementen, Natura 2000 habitat, vegetatietypen, zeldzame soorten, plantengemeenschap, habitat 3260, karteringseenheid

  • ISO-categorie: biota

  • Status: Historisch archief
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 3 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-01-1997
  • Einddatum: 01-07-2018