Gebieden met recht van voorkoop, Ruimtelijke ordening, 2022.02 Dataset

Alternatieve titel: RvvRup

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: 2022.02, Actualisatie van voorkoopgebieden in Gewestelijke, Provinciale en Gemeentelijke RUP's

Samenvatting:

Het Decreet op de Ruimtelijke Ordening van 18 mei 1999 (verder DRO) bepaalt dat het vroegere systeem van gewestplanwijzigingen en bijzondere plannen van aanleg (BPA’s) vervangen wordt door zogenaamde ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's). Deze plannen worden opgemaakt om uitvoering te geven aan de ruimtelijke structuurplannen en worden bijgevolg steeds opgemaakt vertrekkende vanuit de visie van dergelijke strategische beleidsplannen. Een RUP bevat elementen van bestemming, beheer en inrichting. Deze informatie zit vervat in stedenbouwkundige voorschriften die van toepassing zijn op een stuk grondgebied en bijgevolg een ruimtelijke link hebben (al dan niet perceelsgebonden). Artikel 63 van het DRO bepaalt dat gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen zones kunnen aanduiden waar een recht van voorkoop geldt. Dit wordt mee opgenomen in de stedenbouwkundige voorschriften. Bovendien kunnen meerdere instanties begunstigd worden. Het ruimtelijk uitvoeringsplan bepaalt aldus de rangorde. Volgens het DRO worden er RUPs opgemaakt op gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau (art 37). Deze dataset is voorlopig nog in opbouw.

geografie, Vlaamse Open data, Kosteloos, Herbruikbaar, Toegevoegd GDI-Vl, gebied met recht van voorkoop, gewestplan, ruimtelijk uitvoeringsplan, ruimtelijke planning, rup, rvv, uitbreidingsperimeter, voorkoopgebied, voorkooprecht, rvv-afbakening

  • ISO-categorie: Planning Kadaster

  • Status: In ontwikkeling
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 5 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 16-09-2003
  • Einddatum: 15-04-2037