Oppervlakte meetpunten Nitraatrichtlijn, toestand 04/09/2019 Dataset

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

NiD kwetsbare zones in Vlaanderen zoals gedefinieerd door de Europese Richtlijn 91/676/EEC met betrekking tot de bescherming van water tegen vervuiling veroorzaakt door nitraten afkomstig van agrarische bronnen (de Nitraatrichtlijn). De meetpunten worden aangewend om de nitraatconcentraties van het oppervlaktewater in agrarische gebieden te registreren voor de Nitraatrichtlijn.

Regionaal, Milieubewakingsvoorzieningen, Monitoring stations (Nitrates Directive), Lijst M&R INSPIRE, Herbruikbaar, Kosteloos, Toegevoegd GDI-Vl, Vlaamse Open data, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, surface water, 31991L0676, Directive 91/676/EEC

  • INSPIRE-thema: Milieubewakingsvoorzieningen
  • ISO-categorie: Natuur en milieu

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Grondresolutie: 10 km
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: EPSG:geonetwork.thesaurus.external.theme.SpatialScope

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-01-1999
  • Einddatum: 04-09-2019