Overstromingsgebieden en oeverzones, 2020.01 Dataset

Alternatieve titel: OGOZ 2020.01

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Toestand 23/12/2020

Samenvatting:

Overstromingsgebieden en oeverzones:Overstromingsgebieden en oeverzones, ingesteld en afgebakend conform het Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 november 2003).Om de nodige ruimte voor water planmatig vast te leggen kunnen overstromingsgebieden afgebakend worden. Langs waterwegen en onbevaarbare waterlopen kunnen ook oeverzones afgebakend worden, bijvoorbeeld met het oog op een natuurlijke werking van het watersysteem of op natuurbehoud of voor de bescherming tegen erosie of tegen inspoeling van sedimenten, bestrijdingsmiddelen of meststoffen.Binnen deze afgebakende overstromingsgebieden en oeverzones is een recht van voorkoop van toepassing.

geografie, Vlaamse Open data, Toegevoegd GDI-Vl, Kosteloos, Herbruikbaar, Decreet integraal waterbeleid, gebied met recht van voorkoop, oever, oeverzone, overstroming, overstromingsgebied, voorkoopgebied, voorkooprecht, waterberging, stroomgebiedbeheerplan, wateruitvoeringsprogramma, aankoopplicht, vergoedingsplicht, oeverzoneproject

  • ISO-categorie: Planning Kadaster

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 100
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 05-03-2009
  • Einddatum: 22-12-2025